Klauzula RODO

 

Ogólna Klauzula Informacyjna

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).

     

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowana przez Dyrektora dr Annę Jastrzębiec Witowska. Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Polna 13.
 2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Dawidem Więcek poprzez pocztę elektroniczną: iod@mbp.dt.pl lub pod numerem telefonu: 14 655-93-03.
 3. wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, realizacji umów zawartych z kontrahentami Biblioteki a w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 4. w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,
 5. dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,
 6. posiadają Państwa prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – prawo do ich sprostowania,
 • w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
 • usunięcia   danych   osobowych  ( prawo do bycia  zapomnianym )  w  przypadku,  gdy  osoba,  której  dane  są     przetwarzane,   wniosła   sprzeciw   wobec   przetwarzania   jej   danych   osobowych,   wycofała   swą  zgodę  na  ich      przetwarzanie  w  przypadku  gdy  zgoda  jest  podstawą  do   przetwarzania  tych  danych i nie ma innego powodu dla których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja czytelników,
 • żądania  ograniczenia  przetwarzania  swych  danych  osobowych  w  przypadkach  gdy  kwestionowana  jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
 • przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  w  przypadku  gdy  dane  są  przetwarzane  w  interesie  publicznym  lub w   związku  z  uzasadnionym  interesem  administratora  danych,  chyba  że  administrator  wykaże  podstawa  do   przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,
 1. dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,
 2. dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,
 3. skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Polna 13;
 2. celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Biblioteki;
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 4. monitoring obejmuje powierzchnię holu przy drzwiach wejściowych do Biblioteki oraz monitoruje teren przyległy do budynku;
 5. dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 6. zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. dane z monitoringu są przechowywane do nadpisania, chyba, że wcześniej zostaną zabezpieczone zgodnie z ww. celem.;
 9. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
 • dostępu do danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 1. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@mbp.dt.pl lub pod numerem telefonu: 14 655-93-03.

 


 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisów społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej posiada konta na portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube. Konta prowadzone są w celu rozwijania i zaspokojenia potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook, Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w portale, przed ich użyciem dokładnie zapoznaj się z ich polityką prywatności.