Historia, zadania, działalność

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zgodnie ze Statutem
(http://www.sbp.pl/sbp/dzialalnosc_statutowa_sbp) jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo
ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.

 


 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się z powstałej w 1915 r. w Warszawie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej.Za początek funkcjonowania SBP uznaje się rok 1917. Była to pierwsza organizacja skupiającą bibliotekarzy w kraju odzyskującym niepodległość. W 1953 r. Związek przemianowano na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wybuch II wojny światowej w 1939 r. i okupacja ziem polskich spowodowały, iż Związek Bibliotekarzy Polskich działał do 1944 r. jako organizacja tajna, ochraniając zbiory biblioteczne przed zniszczeniem bądź ich rozgrabieniem. Po wojnie, w 1946 r. organizacja odrodziła się pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, by w 1953 r. przyjąć kształt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Mimo zmiany nazewnictwa, organizacja ta była i jest kontynuacją humanistycznych idei, służy niezmiennie książce i czytelnictwu.

 


 

Szczególnie ważnym wydarzeniem w środowisku bibliotekarskim stały się zjazdy bibliofilów, a następnie samodzielne zjazdy bibliotekarzy w kraju. Także na arenie międzynarodowej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rozpowszechnia idee bibliotekarskie i współpracuje z innymi organizacjami oraz krajami m.in. przystępując do Międzynarodowego Komitetu Bibliotecznego (przekształconego w 1929 roku w Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Bibliotekarzy - IFLA). SBP jest także członkiem innych, międzynarodowych organizacji bibliotekarskich: LIBER, EBLIDA.

 


 

Zarząd Główny SBP mieści się w Warszawie, natomiast struktura organizacyjna stowarzyszenia uwzględnia podział administracyjny kraju. Na podstawie Uchwały nr 11/2001 ZG SBP z dn. 30.11.2001 r. powołano 16 okręgów, działających na terenie 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zrzesza ok. 9000 członków. Przedstawicielstwa posiada w całym kraju. Są to zarządy okręgów (16) i zarządy oddziałów (50). Bezpośredni organizator życia stowarzyszeniowego to koło SBP. Jest ich 305. Funkcjonują one najczęściej w większych bibliotekach, głównie publicznych, aczkolwiek w ostatnich kilku latach powołano także koła SBP w wielu bibliotekach naukowych. Przewodniczącą SBP jest dr Barbara Budyńska.

 


 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest wydawcą lub współwydawcą sześciu fachowych periodyków rejestrujących i upowszechniających intelektualny dorobek zarówno bibliotekarstwa polskiego, jak też zagranicznego. Do czasopism tych należą: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny,  Poradnik Bibliotekarza, Zagadnienia Informacji Naukowej, Biuletyn Informacyjny ZG SBP, najnowsze elektroniczne czasopismo Biuletyn EBIB ebib.oss.wroc.pl/biuletyn.php.                                           

Ponadto w zakresie działalności wydawniczej SBP posiada ponad 80-letnie doświadczenie, wydając publikacje ukazujące się w seriach wydawniczych. Mają one zaspakajać główne potrzeby oświatowo-kształceniowe oraz instruktażowe bibliotekarzy, zwłaszcza młodych adeptów tego zawodu. Są to m.in.: Nauka - Dydaktyka – Praktyka, Propozycje i Materiały, Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, Formaty i Kartoteki - FO-KA, Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza (od 2002 roku).

 


 

Wszelkie działania podejmowane przez członków poszczególnych jednostek organizacyjnych SBP podporządkowane są celom określonym Statutem, to m.in.:

  • współuczestniczenie w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
  • współpraca z organizacjami pokrewnymi z obszaru książki i czytelnictwa,
  • dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
  • troska o kulturę czytelniczą i powszechny dostęp do książki,
  • prezentacja opinii pracowników bibliotek wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządów oraz innych organizacji i stowarzyszeń,
  • inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych bibliotekarzy oraz doskonalenie fachowej wiedzy, ochrona zawodu oraz troska o warunki jego wykonywania,
  • integracja całego środowiska bibliotekarskiego.

 

Strategia SBP na lata 2021-2029

Program działania SBP na kadencję 2021-2025

http://www.sbp.pl/sbp/dzialalnosc_statutowa_sbp