Statut Biblioteki

Załącznik do Uchwały nr XXVII/293/02
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Z dnia 30 kwietnia 2002 r.

 

S T A T U T

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej
w Dąbrowie Tarnowskiej

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1.

Biblioteka Miejska im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami).
 3. Niniejszego statutu.

& 2.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.
 2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Dąbrowa Tarnowska a obszarem jej działania objęta jest gmina Dąbrowa Tarnowska.
 3. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzą :

- Filia w Gruszowie Wielkim
- Filia w Nieczajnej Górnej
- Filia w Smęgorzowie
- Filia w Szarwarku.

  & 3.

  1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje organizator, którym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.
  2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

  & 4.

  1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
  2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

  & 5.

  Organizator zapewnia warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju Biblioteki oraz do utrzymania obiektu, w którym ta Biblioteka jest prowadzona poprzez ustalenie w budżecie Gminy Dąbrowa Tarnowska rocznej dotacji.

   

  II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI.

  & 6.

  Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokojeniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

  & 7.

  Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy :

  1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
  3. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
  4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnienie informacji własnych i zewnętrznych.
  5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
  6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
  7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

  & 8.

  1. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.
  2. Ochrona dóbr kultury, w szczególności pozyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie społeczności lokalnej przedmiotów związanych z kulturą materialną regionu, w ramach stałej ekspozycji.

   

  III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ.

  & 9.

  1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
  2. Dyrektora odwołuje i powołuje Organizator.

  & 10.

  1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
  2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalności Biblioteki.
  3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

  & 11.

  1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikację, określone w Rozporządzeniu ministra Kultury i sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotece oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419).
  2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

  & 12.

  1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz i inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
  2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.

  & 13.

  Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

  & 14.

  Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane przez Dyrektora, jako organ w charakterze doradczym i opiniodawczym.

   

  IV. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY.

  & 15.

  Biblioteka jest finansowana z dotacji z budżetu Organizatora, z dochodów własnych i innych źródeł.

  & 16.

  Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

  & 17.

  Biblioteka może pobierać opłaty za :

  1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenie międzybiblioteczne.
  2. Wypożyczenie materiałów audiowizualnych.
  3. Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne.
  4. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
  5. W formie kaucji - za wypożyczone materiały biblioteczne.
  6. Wydawnictwa własne.

   

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  & 18.

  Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

  & 19.

  Biblioteka może wykonywać zadania powiatowej biblioteki publicznej w oparciu o odrębnie zawarte porozumienia pomiędzy Zarządem Gminy a Zarządem Powiatu.

  & 20.

  Statut obowiązuje od dnia jego nadania.