Miejska Biblioteka Publiczna wczoraj i dziś

Tradycje bibliotekarstwa w Dąbrowie Tarnowskiej sięgają początków XIX wieku i są związane z działalnością Towarzystwa Szkoły Ludowej. W swym programie TSL kładło duży nacisk na organizację bibliotek i popularyzację czytelnictwa polskiej książki. Dość pomyślny rozwój bibliotekarstwa na ziemi dąbrowskiej został przerwany wybuchem I wojny światowej, kiedy to zbiory biblioteki zostały prawie całkowicie zniszczone. Po zakończeniu działań wojennych i ustabilizowaniu się sytuacji w mieście, dzięki staraniom kontynuującego swą działalność TSL, otwarto ponownie bibliotekę. Przy dużym wsparciu notariusza Karola Brauna, zarazem prezesa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół wznowiła ona działalność w nowo wybudowanym budynku Sokolni.

Nestorką bibliotekarzy w Dąbrowie była Zofia Bojko nauczycielka, wybitna działaczka społeczna i kulturalna, spokrewniona ze znanym działaczem ludowym Jakubem Bojko. Pracę w bibliotekarstwie rozpoczęła w 1913 roku i z książką związana była do roku 1946, z przerwami na I i II wojnę światową. W latach międzywojennych została uhonorowana dyplomem uznania nadanym przez Towarzystwo Szkoły Ludowej za wieloletnią pracę społeczną, w 1939 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, zaś w 1957 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Zofia Bojko włożyła dużo wysiłku w utworzenie w Dąbrowie Powiatowej Centrali Bibliotecznej i reorganizację Biblioteki Publicznej TSL, która w 1934 roku liczyła 1360 tomów. Na terenie miasta działała również Biblioteka Towarzystwa Zaliczkowego, którego prezesem był wielki patriota i ofiarny działacz społeczny, uczestnik powstania styczniowego - Ludwik Zakrzewski. Na jego nagrobku wdzięczni dąbrowianie umieścili napis Przyjaciel Maluczkich. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległ ponad 10-tysięczny księgozbiór dąbrowskiej biblioteki. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej weszła w życie pierwsza polska ustawa biblioteczna, czyli Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Na podstawie tej ustawy została zorganizowana Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, która nawiązywała do najpiękniejszych tradycji miasta i regionu. Szereg publikacji ocalałych w trakcie działań wojennych, a przechowanych przez mieszkańców powróciło do biblioteki. Ludność przekazywała także własne książki. W 1946 roku kierownikiem po Zofii Bojko została Rozalia Klubowa. W latach 1947–1949 biblioteką zarządzała Zofia Leżoń.  Biblioteka czynna była trzy razy w tygodniu, liczyła 360 woluminów i 100 czytelników. W latach 1949-1955 kierownikiem była Krystyna Ceglewska, która ukończyła kurs bibliotekarski najpierw pierwszego, a dwa lata później drugiego stopnia, co przyczyniło się do profesjonalnego realizowania zadań biblioteki. Rozpoczęto pracę nad tworzeniem katalogu alfabetycznego i wydzielono księgozbiór podręczny z literaturą popularno-naukową. Liczba woluminów wzrosła do 5680 oraz powiększyła się liczba czytelników i wynosiła ponad 500.

W 1948 roku została powołana równorzędna Powiatowa Biblioteka Publiczna, którą w okresie od 20 października 1948 roku do 1 października 1953 roku kierowała Maria Stano. W roku 1955 połączono obie placówki tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, której kierownikiem do 1972 roku była Wiesława Klocek. W tym czasie biblioteka kilkakrotnie zmieniała swe siedziby, nie mając właściwych warunków lokalowych do rozszerzania swej działalności.

Przełomem dla dąbrowskiej biblioteki był rok 1972. Wówczas to w styczniu oddano do użytku nowy budynek przy ulicy Polnej 13 o powierzchni użytkowej 1192 m2. Został on wybudowany z funduszy Ministerstwa Kultury i Sztuki kosztem 1,7 mln zł. Oficjalne uroczyste otwarcie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej nastąpiło 24 maja 1972 roku, kiedy to odbywał się Powiatowy Dzień Działacza Kultury. Wydarzenie to szeroko odzwierciedliło się w relacjach prasowych. Pisano: Nowo wybudowany i oddany do użytku w bieżącym roku w Dąbrowie Tarnowskiej jeden z najokazalszych obiektów w województwie krakowskim, w którym znalazły pomieszczenie biblioteka miejska i pedagogiczna – to prawdziwy pawilon książki, w innym artykule wspomniano: Obiekt ten można by nazwać Pałacem Książki.

W funkcjonalnym budynku biblioteki rozszerzono strukturę organizacyjną. Powstał Oddział dla Dzieci, którego księgozbiór został wydzielony z ogólnych zbiorów i systematycznie uzupełniany nowościami. Budynek został wyposażony w nowy sprzęt biblioteczny dla wypożyczalni i czytelni obydwu działów. Budowa trwała, gdy kierownikiem była Wiesława Klocek. Przy wyposażaniu, urządzaniu wnętrz, organizacji działów wraz z wydzieleniem Oddziału dla Dzieci bardzo pomagały instruktorki: Teodozja Bednarz i Alicja Dziewińska. Od 1 stycznia 1972 roku do 31 sierpnia 1974 roku dyrektorem PiMBP był Adam Kmieć, a od 1 września tegoż roku zastąpiła go Alicja Dziewińska, która na tym stanowisku pracowała do
15 marca 1998 roku.

Reforma administracyjna państwa w 1975 roku spowodowała zmiany administracyjne oraz merytoryczne w sieci bibliotek publicznych. W miejsce Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, której zadaniem była również opieka instrukcyjno-metodyczna nad siecią bibliotek publicznych rejonu dąbrowskiego.

W 1976 roku rozszerzono strukturę organizacyjną biblioteki tworząc Dział Książki Rolniczej, specjalizujący się w gromadzeniu literatury z zakresu rolnictwa i nauk biologicznych, ekonomii, agrobiznesu, zarządzania i rachunkowości, techniki, przemysłu i rzemiosła, ekologii i ochrony środowiska. W styczniu 2006 roku został on przekształcony w Dział Informacji Biznesowej, Europejskiej, Nauk Przyrodniczych i Stosowanych.

Warunki lokalowe sprawiły, że biblioteka zaczęła rozszerzać swą działalność o pracę kulturalno-oświatową. Organizowano spotkania autorskie, wieczornice, inscenizacje bajek, które prezentowane były nie tylko w bibliotece, ale również w szpitalu, na dąbrowskim rynku, zakładach pracy, powstał też Klub Przyjaciół Książki. Na terenie gminy działały filie: w Gruszowie Wielkim, Nieczajnie Górnej, Smęgorzowie i Szarwarku.        

Staraniem dyrektor Alicji Dziewińskiej 25 września 1984 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki otrzymała imię Marii Kozaczkowej, poetki ziemi dąbrowskiej. Wtedy też dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy w holu biblioteki z mottem zaczerpniętym z wiersza poetki.

Po transformacji ustrojowej w 1990 roku w konsekwencji postanowień Ustawy o Samorządzie Terytorialnym dąbrowska książnica stała się jednostką samorządową. Początkowe lata po przemianach były bardzo trudne. Znacznie zredukowano zatrudnienie, prawie całkowicie ograniczono zakupy nowości wydawniczych, a środki finansowe przeznaczane przez samorząd nie zabezpieczały ustawowych zadań. Pogłębiały się problemy z podstawowym funkcjonowaniem. Budynek na zewnątrz oraz wnętrza i wyposażenie wymagały odnowy z powodu naturalnego,  wieloletniego zużycia.

Od 16 marca 1998 roku dyrektorem została Jadwiga Kusior. Miejska Biblioteka Publiczna od 1999 do 2006 roku pełniła rolę biblioteki powiatowej dla powiatu dąbrowskiego i roztaczała nadzór merytoryczny nad 18 bibliotekami publicznymi na terenie 7 gmin powiatu. W 2006 roku Zarząd i Rada Powiatu wypowiedziały Gminie Dąbrowa Tarnowska porozumienie, na mocy którego dąbrowska biblioteka prowadziła to zadanie, w związku z czym Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej przestała pełnić zadania biblioteki powiatowej dla powiatu dąbrowskiego.

W latach 2002-2012 w skład struktury organizacyjnej biblioteki wchodziło Muzeum Powiśla Dąbrowskiego, które miało charakter regionalny. Gromadziło eksponaty z zakresu kultury materialnej wsi i archeologii oraz militaria. W tym czasie został stworzony kompletny elektroniczny katalog zbiorów zawierający fotografię i opis danego obiektu muzealnego. Dzięki uczestnictwu w projekcie Wirtualne Muzea Małopolski kilka eksponatów udostępnianych jest na platformie cyfrowej. Po wyremontowaniu synagogi zbiory zostały przeniesione do Ośrodka Spotkania Kultur, gdzie są obecnie prezentowane.

Czas od oddania nowego gmachu biblioteki w 1972 roku nieuchronnie mijał i wszystko co było ładne, funkcjonalne uległo naturalnemu zużyciu. Z powodu ograniczeń finansowych organizatora, zaczęto stopniowo szukać  możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Dzięki m.in. uczestnictwu w projektach zaczął się zmieniać design biblioteki. W latach 2004-2006  wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, następnie w 2008 roku modernizacja objęła: docieplenie ścian, stropów w piwnicy i na strychu, wykonanie nowej elewacji, likwidację składu opału i tarasu, wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego, przebudowę wejścia głównego z zamontowaniem drzwi otwieranych na fotokomórkę, budowę schodów przeciwpożarowych i remont piwnic. Wykonano nową nitkę kanalizacyjną oraz odwodnienie budynku. Wartość całego zadania wyniosła 310 652 zł i została sfinansowana ze środków własnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz preferencyjnej pożyczki, częściowo umarzalnej pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miejska Biblioteka Publiczna używając bajkowego języka przemieniła się z Kopciuszka w piękną Królewnę. Zmienił się wygląd zewnętrzny, jednak wnętrza wymagały kolejnych inwestycji. W 2009 roku przy wsparciu środków z MRPO 75% w ramach projektu tworzenia Jednostek Informacji Turystycznej funkcjonujących w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej oraz środków z Gminy Dąbrowa Tarnowska 25% przeszła kolejny remont, który objął: wymianę wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, remont łazienek w tym stworzenie nowej łazienki dla osób niepełnosprawnych i pokoju socjalnego dla pracowników. Cały parter budynku MBP został całkowicie dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie, na wózkach inwalidzkich i dla rodziców z dziećmi w wózkach. Przystosowano pomieszczenia administracyjne w obszarach konsultacji oraz samoobsługi MSIT, którego głównym celem jest podniesienie jakości usług, a przede wszystkim stopnia satysfakcji klienta z ofert mających wpływ na wzrost ruchu turystycznego, zarówno w zakresie ruchu przyjazdowego do województwa małopolskiego, jak i ruchu wewnątrzregionalnego. Jest to jedyny taki punkt w powiecie dąbrowskim.

Kolejna bardzo ważna data to rok 2011. Dzięki kapitalnemu remontowi wnętrz, biblioteka zyskała estetyczne oblicze. Został wykonany w ramach projektu pod nazwą Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte. Wartość zadania 1 294 722 zł, dofinansowanie unijne z MRPO 70% czyli 906 305 zł, wkład własny Gminy 388 416 zł. Zakres obejmował docieplenie budynku, wymianę stolarki wewnętrznej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niskoprądowej (monitoring, alarm, instalacja przeciwpożarowa i internetowa, która jest obecnie w profesjonalnej 6 kategorii), roboty budowlane wewnątrz budynku, wyposażenie w nowe regały, lady biblioteczne, stoliki czytelni: naukowej i internetowej. Nowo odremontowane pomieszczenia, odpowiednio wyposażone stanowiska do pracy indywidualnej użytkowników, bogate zaplecze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu pozwalają na szybką i sprawną obsługę czytelników, dają możliwość wzmocnienia aktywności usług biblioteki. Estetycznie zaaranżowane miejsca do przeglądania książek i czasopism, wygodny dostęp do zbiorów bibliotecznych i przyjazny klimat sprzyjają nauce i rozrywce. Są to powody do wielkiej radości. Nowoczesna biblioteka usprawnia podstawowe funkcje gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. Nowy lokal jest nie tylko wizytówką gminy, ale przede wszystkim miejscem realizacji potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i integracji lokalnej społeczności. Po modernizacji budynku biblioteki w roku 2011 Dział Informacji Biznesowej, Europejskiej, Nauk Przyrodniczych i Stosowanych został połączony z Działem dla Dorosłych i Młodzieży.

Wszystkie te zmiany po 1990 roku mimo trudnych czasów dla kultury były możliwe dzięki zrozumieniu potrzeb przez ówczesne władze samorządowe: burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka i jego zastępcę Marka Minorczyka odpowiedzialnego za sprawy kultury i oświaty.

Istotnym wydarzeniem dla biblioteki była w 2003 roku wizyta studyjna prof. Franka Hogga, międzynarodowego eksperta w sprawach bibliotekarstwa z Instytutu Bibliotekoznawstwa  Uniwersytetu z Aberystwyth w Wielkiej Brytanii, który gościł u nas wraz z prof. dr. hab. Jackiem Wojciechowskim. Wizyta miała na celu przedstawienie pracy bibliotek publicznych w Polsce na przykładzie naszej placówki. Otrzymane podziękowanie i wyrażone w nim najwyższe uznanie sprawiło nam wiele radości i motywacji do dalszego działania.

Od 1998 roku rozpoczęto proces komputeryzacji biblioteki. Pierwszy zestaw komputerowy został ofiarowany przez czytelnika ks. Władysława Węgrzyna, kolejny przekazała Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka. W 2004 roku z projektu IKONKA biblioteka wzbogaciła się o trzy zestawy, które pozwoliły na utworzenie bezpłatnej kawiarenki internetowej dla użytkowników z usługą Wi-Fi, pierwszą w bibliotekach Małopolski. Kolejnym doposażeniem w sprzęt komputerowo-multimedialny był udział w Programie Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Billa i Melindy Gates, pozostałe dokupiono z funduszy własnych. Obecnie w MBP oraz filiach jest 35 komputerów, z czego 25 przeznaczonych jest dla użytkowników. W ofercie biblioteki są elektronicznie skatalogowane zbiory, udostępniane w sposób całkowicie zautomatyzowany, przy wykorzystaniu baz danych księgozbioru i czytelników. W ostatnich latach średnio w ciągu roku z dąbrowskiej książnicy korzysta około 3 tys. użytkowników, którzy wypożyczają około 116 tys. książek i 1,5 tys. czasopism. Z czytelni korzysta średnio około 9 tys. czytelników, którym na miejscu udostępnia się około 18 tys. woluminów oraz 6 tys. czasopism. Użytkownicy mają zapewnioną pomoc bibliotekarzy przy wyszukiwaniu informacji elektronicznej, obsłudze sprzętu i zainstalowanych programów komputerowych, drukowaniu, kserowaniu oraz skanowaniu. Podejmując nowe wyzwania udostępnia również bezpłatnie konsolę Xbox 360 wraz z Kinectem.

Sensem istnienia biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych społeczeństwa. Dla miasta, gminy oraz regionu pełni ona funkcję naukową i samokształceniową, dlatego też podejmuje starania, by nowe dziedziny i kierunki studiów znalazły tu zaplecze dydaktyczne. Dodatkowo odpowiednio zaaranżowane wnętrza i wyposażenie stwarzają warunki do sprawnego oraz przyjemnego korzystania ze zbiorów. Oferta biblioteki nie ogranicza się tylko do gromadzenia książek, to także liczne i różnorodne imprezy kulturalno-oświatowe skierowane do użytkownika w każdym wieku. Co roku książnica organizuje dziesiątki różnego rodzaju  imprez dla czytelników:

 • spotkania z pisarzami podróżnikami, aktorami, ludźmi teatru i sztuki, popularyzującymi książki, informacje, wiedzę i czytelnictwo,
 • wykłady i prelekcje literackie, historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i kultury Powiśla Dąbrowskiego, konkursy, wystawy okolicznościowe,
 • koncerty,
 • co roku organizowany jest Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej, którego celem jest popularyzacja poezji Patronki biblioteki oraz współczesnych poetów polskich,
 • Międzygminny Konkurs Recytatorski,
 • Gminny Ekologiczny Konkurs Plastyczny,
 • wystawy z cyklu Artyści Powiśla - promujące artystów naszego miasta i powiatu,
 • w ramach programu zapobiegania patologiom społecznym: wykłady, konkursy, wystawy tematyczne. np. Rodzino dokąd zmierzasz ? - od patologii do normalności, Miłość niejedno ma imię – wykłady i spektakle teatralne  adresowane do młodzieży,
 • Dąbrowskie Spotkania z Poezją,
 • Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych,
 • Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci,
 • spotkania z cyklu Dąbrowa jaką pamiętam,
 • spotkania w ramach akcji Dzieci Dzieciom,
 • udział w akcjach: Narodowe Czytanie, Czytam Polskie, Tydzień z Internetem, Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej, Tydzień Głośnego Czytania.

 

Ponadto działają:

 • Klub Krzyżówkowicza,
 • Warsztaty artystyczne i plastyczne,
 • Kurs Komputerowy dla osób 50+ Podnieś Swoje Kwalifikacje-Bądź Trendy,
 • Kawiarenka Literacka,
 • Kącik  Malucha,
 • Konsola Xbox 360 wraz z Kinectem,
 • zajęcia z dziećmi podczas ferii i wakacji.

 

Działania te zmierzają do zachowania dziedzictwa narodowego oraz kształtowania aktywnego uczestnictwa w kulturze. Od początku biblioteka pełni też rolę galerii ekspozycyjnej z bogatą działalnością wystawienniczą promującą w sposób szczególny artystów z terenu Powiśla Dąbrowskiego. Przeprowadza zajęcia edukacyjno–rekreacyjne inspirujące do zabawy, spotkań, rozmów oraz kontaktów z drugim człowiekiem. Działania te wrosły w pejzaż miasta i gminy, są wspaniałą promocją dla biblioteki oraz alternatywą spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta, gminy i regionu. MBP stale podnosi swój standard oraz staje się coraz bardziej atrakcyjną i przyjazną dla środowiska. Kadra stara się kierować profesjonalną, przyjazną i otwartą postawą wobec użytkowników oraz wysoką jakością usług. Działa tak, aby użytkownicy stali się odbiorcami doznań estetycznych oraz współtworzyli jej działalność. Dąży do tworzenia przestrzeni dla mieszkańców z inicjatywą, budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspierania aktywności lokalnej. Wszystko to sprawia, że biblioteka, której tradycje sięgają początków XIX wieku, staje się atrakcyjnym miejscem na mapie miasta. Tu najważniejszy jest czytelnik!

O pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej ukazuje się szereg artykułów w prasie tradycyjnej, elektronicznej oraz fachowej o ogólnopolskim zasięgu. Informacje pojawiają się także w radiu, telewizji, na stronach internetowych różnych instytucji i portalach społecznościowych.

Za całokształt działalności biblioteka została uhonorowana 15 października 2015 roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie medalem Bibliotheca Magna Perennisque za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa.

Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofowi Kaczmarskiemu, zastępcy burmistrza Stanisławowi Ryczkowi, Radzie Miejskiej z przewodniczącym Jackiem Saratem za mecenat, dzięki któremu możemy realizować swoje zadania i cele statutowe.

 

Ważniejsze Daty z historii Biblioteki

XIX wiek

-

Początki rozwoju bibliotekarstwa w Dąbrowie Tarnowskiej. Działalność bibliotek Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz Towarzystwa Zaliczkowego

1914-1918

-

Zahamowanie rozwoju bibliotekarstwa przez działania wojenne

1918-1939

-

Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej znajduje swą siedzibę w budynku Sokolni

1934

-

Biblioteka liczy 1360 tomów

1939-1945

-

Zniszczeniu ulega ponad 10.000 księgozbiór dąbrowskiej książnicy

1945

-

Wznawia swą działalność biblioteka w Dąbrowie, pozyskując księgozbiór od mieszkańców miasta

1949

-

Zostaje powołana - równorzędna - Powiatowa Biblioteka Publiczna

1955

-

Z połączenia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.

1972

-

Biblioteka otrzymuje nowy budynek przy ul. Polnej 13, wybudowany z funduszy Ministerstwa Kultury i Sztuki, o kubaturze 4372 m3 i powierzchni użytkowej 1192 m2

1975

-

Zmiana statutu biblioteki, powołanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, terenem działania placówki jest miasto Dąbrowa, zaś opiekę instrukcyjno-metodyczną sprawuje ona nad rejonem wyznaczonym przez WBP w Tarnowie

1978

-

Powołanie nowej filii bibliotecznej w Gruszowie Wielkim, dotychczas działały filie w Smęgorzowie, Nieczajnie Górnej i Szarwarku

1984

-

Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymuje imię Marii Kozaczkowej - poetki Ziemi Dąbrowskiej

1990

-

W konsekwencji postanowień "Ustawy o samorządzie terytorialnym" dąbrowska książnica staje się jednostką samorządową

1994

-

Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, biblioteka przyjmuje nazwę Miejska Biblioteka Publiczna im Marii Kozaczkowej, obejmując swą działalnością obszar gminy Dąbrowa Tarnowska

19.11.1999

-

MBP w Dąbrowie Tarnowskiej zostają powierzone zadania zlecone biblioteki powiatowej dla Powiatu Dąbrowskiego

14.12.1999

-

Rozpoczęto proces komputeryzacji Biblioteki. Pierwszy komputer to dar ks. Władysława Węgrzyna dla dąbrowskiej Biblioteki

2000

-

MBP otrzymuje nowy statut na mocy, którego staje się samorządową instytucją kultury

08.09.2000

-

Impreza kulturalna w związku z kończącym się XX wiekiem, połączona z zakończeniem plebiscytu na "Człowieka Stulecia Województwa Małopolskiego" oraz "Książkę XX wieku" oraz otwarciem wystawy "Dziedzictwo kulturowe Powiatu Dąbrowskiego"

2001

-

„Artyści Powiśla” cykl wystaw promujący twórców powiśla dąbrowskiego

05.09.2001

-

Dział dla Dorosłych i Młodzieży mając na uwadze osoby słabo widzące i niewidome rozszerza swoją ofertę o audiobooki i książki z dużą czcionką

17.09.2001

-

Otwarcie wystawy "Wspomnienie o Jerzym Braunie" w 100 rocznicę urodzin poety, harcerza, filozofa, publicysty i męża stanu

05.11.2001

-

Otwarcie wystawy "Stefan Kardynał Wyszyński – świadek wiary" zorganizowanej w 100 rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia w ramach obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego

08.12.2001

-

Nominacja do nagrody w konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze inicjatywy, akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa w ramach prowadzonej przez ministerstwo Kultury kampanii promocji czytelnictwa

15.03.2002

-

Biblioteka otrzymała Księgę Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989 – 1999 – dar Fundacji Księgi Dziesięciolecia w Warszawie

25.04.2002

-

Z nadzieją w sercu – uroczystość poświęcona wspomnieniu poetki - Marii Kozaczkowej w 20 rocznicę śmierci

26.07.2002

-

Dzięki rekomendacji prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego, dyrektora WBP w Krakowie Biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej pakiet programu bibliotecznego MAK, który refundowało Ministerstwo Kultury. Dzięki temu można był rozpocząć prace nad wprowadzaniem do bazy komputerowej nowych nabytków oraz rozpoczęto prace nad retrokonwersją zasobów bibliotecznych.

2003

-

Spotkania autorskie z cyklu „Dąbrowskie Spotkania z Poezją”

20.03.2003

-

Zmiana struktury MBP, w skład Biblioteki wchodzi Muzeum Powiśla Dąbrowskiego

29.05.2003

-

Biblioteka otrzymała w darze zestaw komputerowy od Fundacji im Andrzeja Urbańczyka z Krakowa

30.06.2003

-

Dział Opracowania i Gromadzenia Zbiorów rozpoczął automatyczny druk kart katalogowych dla wszystkich działów i filii bibliotecznych

17.09.2003

-

Dzięki refundacji Ministerstwa Kultury Biblioteka otrzymała Przewodnik Bibliograficzny – baza książek Biblioteki Narodowej na CD-ROM

04.11.2003

-

Utworzono czytelnię internetową dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu

2004

-

Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pt. „Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat” ukazująca dziedzictwo kulturowe, wydawnictwa książkowe, lokalną prasę, malarstwo, rzeźbę, haft promująca ludzi pędzla i pióra

21.01.2004

-

Rozpoczęcie procesu komputeryzacji Filii w Smęgorzowie. Zestaw komputerowy filia otrzymała w darze od Fundacji im. A. Urbańczyka

31.05.2004

-

Kolejny komputer w darze od Fundacji im. A. Urbańczyka trafił do Filii w Szarwarku

2004-2005

-

Wymiana stolarki okiennej

05.10.2004 - 31.03.2005

-

Wystawa DĄBROWA TARNOWSKA - MIASTO I POWIAT czynna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. To prezentacja z cyklu promującego miasta i regiony Małopolski. Wystawa powstała dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej z WBP w Krakowie oraz władzami samorządowymi Dąbrowy Tarnowskiej i powiatu dąbrowskiego.

30.04-01.05. 2005

-

Dąbrowscy bibliotekarze na czele z Jadwigą Kusior - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przebywali w Budapeszcie. Głównym celem wizyty było zwiedzanie głównej biblioteki XVIII dzielnicy Budapesztu Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a także udział w organizowanych warsztatach, podczas których wymieniono poglądy, zapoznano się z działalnością bibliotek na Węgrzech, sposobem obsługi użytkownika, katalogowaniem i prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej

21.10.2005

-

XV Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza po raz pierwszy zawitała do dąbrowskiej biblioteki. W spotkaniu z czytelnikami udział wzięli: Cezary Leżeński, Tadeusz Kwiatkowski – Cugow, ks. Wacław Buryła oraz Karl Grenzler. W tym samym dniu w Kąśnej Dolnej Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała Wielki Laur Książnicy Polskiej przyznany przez Wielką Kapitułę Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza

18.11.2005

-

Inauguracja cyklu Dąbrowskich Spotkań z Poezją. Gościem pierwszego spotkania był poeta pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej - prof. dr hab. Stanisław Koczwański

30.11.2005

-

Zakończenie realizacji projektu "Trzecie Tysiąclecie wyzwaniem dla bibliotek" mającego na celu zmianę wizerunku i umeblowania czytelni i wypożyczalni w działach MBP. Środki na modernizację uzyskano z MKiDN w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Inicjatyw Lokalnych"

2006

-

MBP opracowała i wydała pierwszą własną książkę pt. „Sławni...Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat”. Zawarto w niej biogramy najznamienitszych ludzi wpisanych na trwałe w dzieje i dorobek ziemi dąbrowskiej

02.01.2006

-

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom użytkowników uruchomiono usługę HotSpot czyli szybki i nieograniczony dostęp do Internetu w pełni mobilny i bezprzewodowy

16.02.2006

-

Wyróżnienie dla Oddziału dla dzieci z Duńskiego Instytutu Kultury za udział w projekcie na najciekawsze propozycje obchodów Roku Andersena

08.03.2006

-

Biblioteka udostępniła przez Internet katalogi i bazy danych

30.06.2006

-

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej przestaje pełnić zadania biblioteki powiatowej dla powiatu dąbrowskiego. Zarząd i Rada Powiatu wypowiedziała Gminie Dąbrowa Tarnowska porozumienie, na mocy którego dąbrowska biblioteka prowadziła to zadanie.

2007

-

Rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Książki

2007

-

Decyzją Kapituły XVII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje wyróżnienie „WIEJLKI LAUR DLA BIBLIOTEKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ”

2008

-

Wykonano termomodernizację budynku, docieplenie strychu i piwnic, wymiana drzwi od piwnic, odwodnienie, nowy przyłącz kanalizacyjny, wyburzenie tarasu oraz przebudowę wejścia głównego z montażem drzwi na fotokomórkę

2009

-

Wydanie książki: "Maria Kozaczkowa - Z iskierki zorzę twórz" z okazji Jubileuszu 25-lecia nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej imienia Marii Kozaczkowej

2010

-

Rozpoczęcie cyklu spotkań: "Dąbrowa jaką pamiętam"

2010

-

Wydanie książki: Jadwiga Kusior - „Kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże w Gminie Dąbrowa Tarnowska”

2010

-

Filie Biblioteczne w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej otrzymały nowe lokale, które mieszczą się w niezależnych budynkach: w Gruszowie Wielkim w wyremontowanym lokalu Domu Ludowego, zaś w Nieczajnie Górnej w budynku należącym do Gminy Dąbrowa Tarnowska

2011

-

Remont kapitalny MBP, który został wykonany dzięki projektowi pod nazwą Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte . Wartość zadania 1.294.722 zł, dofinansowanie unijne z MRPO 70% czyli 906.305zł, wkład własny Gminy 388.416 zł. Zakres obejmował docieplenie budynku, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niskoprądowej (alarm, monitoring, instalacja p.poż. i internetowa), roboty budowlane wewnątrz budynku, wyposażenie w nowe regały, lady biblioteczne, stoliki czytelni naukowej i czytelni internetowej.

2011

-

Uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej w wyremontowanych wnętrzach.

2011

-

Wydanie książki - „Ziemio poezjo mojego życia” antologia współczesnej poezji dąbrowskiej. Tomik zawiera utwory poetów naszej „małej ojczyzny”, gminy Dąbrowa Tarnowska: Adama Dudka, Marii Glicy, Joanny Jackowskiej – Bryły, Krystyny Kazek i Danuty Pikuły.

30.09.2011

-

W wyniku reorganizacji przestał istnieć Dział informacji Biznesowej Nauk Europejskich i Stosowanych księgozbiór włączony do Działu dla Dorosłych i Młodzieży.

2011

-

Rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci.

2011- 2012

-

Udział w Programie Rozwoju Bibliotek będącym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Billa i Melindy Gates, jako biblioteka wiodąca wraz z bibliotekami partnerskimi z gmin Olesno, Mędrzechów i Bolesław. W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt komputerowy i oprogramowanie za 136 tys.

maj 2012

-

Muzeum Powiśla Dąbrowskiego zostało przeniesione do Synagogi – Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej.

2012

-

Zakwalifikowanie  się  do projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, realizowanego przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. CATL to sieć organizowanych w bibliotekach archiwów społecznych, dokumenujących lokalną przeszłość.

luty- maj 2013

-

Realizacja zadań  Mikrograntu "Podaj dalej"  w ramach II rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

styczeń- maj 2013

-

Przeprowadzenie projektu  pod nazwą „Piękniej żyć- warsztaty artystyczne” realizowanego w ramach konkursu Grantowego Aktywna Biblioteka, którego celem było pozyskanie nowej grupy użytkowników i partnerów do współpracy, międzypokoleniowej integracji środowiska oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy.

2013

-

Udział w projekcie „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” przeprowadzanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Filia Biblioteczna w Gruszowie Wielkim realizowała ścieżkę Młodzieżowy Klub Filmowy.

wrzesień-grudzień 2013

-

Uczestnictwo w projekcie „iSenior - Otwarta Akademia 60”, którego organizatorami byli: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej i Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Trzymiesięczne zajęcia dla seniorów obejmowały m.in.  warsztaty komputerowe, ćwiczenia pilates, wyjazdy integracyjne, spotkania z ekspertami w zakresie zdrowia, finansów, kultury i wolontariatu.

luty 2014

-

Projekt - Link do przyszłości spotkanie z Urszulą Kluz-Knopek, młodą profesjonalistką w ramach „Młodzi, Internet, Kariera” adresowany do młodzieży. Był on   przedsięwzięciem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowanym dzięki środkom finansowym firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

czerwiec 2014

-

Zakwalifikowanie do projektu  „Wielokulturowość – jestem na tak!”,  przedsięwzięcia zainicjowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. Popularyzowało wśród dzieci model życia polegający na akceptacji inności, zarówno w kwestii poglądów, religii, kultur, ras itp.

październik 2014

-

Oddział dla Dzieci otrzymał certyfikat „Miejsce Przyjazne Maluchom”, przyznawany przez agencję PR Inspiration, Gazetę Wyborczą i portal Wrota Małopolski.

luty 2015

-

Udział w projekcie „Tablety w Twojej bibliotece” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteka otrzymała trzy tablety najnowszej generacji firmy Apple iPad Air, z najbardziej zaawansowanym mobilnym systemem operacyjnym iOS. Wartość otrzymanego sprzętu wyniosła 6 312,36 zł.

marzec 2015

-

Wydanie książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy”, przedstawiającej historię Dąbrowy Tarnowskiej w formie rozbudowanego ilustrowanego kalendarium, obejmującego dzieje miasta i gminy od prehistorii do czasów obecnych.

czerwiec 2015

-

Zakwalifikowanie do I edycji programu ekologicznego „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanego przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań, realizowanego przez biblioteki z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym.

listopad 2015

-

Biblioteka ponownie otrzymała certyfikat "Miejsca Przyjaznego Maluchom".

2016

-

Uroczyste obchodu Jubileuszu 70.lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej. Biblioteka otrzymuje Medal Bibliotheca Magna Perennisque za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

2016 -

Wydanie publikacji - „70 lat MBP” poświęconej historii i działalności kulturalnej biblioteki na przestrzeni minionych 70 lat.

lipiec 2016 -

Wygrana projektu "Z gwiazdami zaczytani" w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Celem projektu jest wzbogacenie księgozbiorów bibliotek, organizowanie spotkań autorskich, koncertów poezji śpiewanej oraz promowanie czytelnictwa. Zadanie to jest realizowane przez koligacje bibliotek w Dąbrowie Tarnowskiej, Borzęcinie, Radłowie i Żabnie.

grudzień 2016 -

Biblioteka została koordynatorem ogólnopolskiego projektu „e-Mocni”, którego głównym celem był rozwój edukacji cyfrowej. Projekt był realizowany w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r. przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. W gminie Dąbrowa Tarnowska skorzystało ze szkoleń stacjonarnych 318 osób i 61 ze szkoleń on-line.

styczeń 2017 -

Rozpoczęcie akcji wspólnego kolędowania w gronie dąbrowskich przedszkolaków i seniorów w Oddziale dla Dzieci.

kwiecień 2017 -

Ekogala – podsumowanie ogólnopolskiego programu „EkoPaka-zamykamy obieg surowców” realizowanego przez Oddział dla Dzieci. Organizatorem  kampanii jest INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a wspierają go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Niemal 2-letnia przygoda z ekologią na wesoło to w sumie 32 spotkania dla ponad 800 osób, w tym głównie dla dzieci w różnym wieku i z wielu placówek z terenu miasta i regionu. A także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, rodziny spędzające wolny czas w Kąciku Malucha. 

maj 2017 -

Wystawa z okazji 100-lecia powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zwiedzający mogli zapoznać się z historią powołania stowarzyszenia w 1917 roku, poprzez jej rozwój w kolejnych latach działalności, aż do współczesności. 

maj 2017 -

Cykl zajęć w ramach II edycji ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie”. Honorowy patronat objęła Biblioteka Narodowa oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.  Partnerem i wykonawcą akcji jest Bibliocreatio.  Hasło tej edycji akcji to: „Czytam sobie! Mogę być, kim chcę!”, a zajęcia odbywały się w oparciu o książki z serii wydawniczej „Czytam sobie” i na podstawie scenariuszy opracowanych przez organizatora akcji.

lipiec 2017 -

Wystawa z okazji 10. rocznicy powstania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych w naszej bibliotece. Zwiedzający mogli zapoznać się z historią powstania DKK, nie tylko w Polsce, ale również w dąbrowskiej książnicy. Klub prowadzony przy MBP jest jednym z pierwszych powstałych na terenie Polski. 

październik 2017 -

przystąpienie do systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. W bibliotece można korzystać ze zbiorów, artykułów i publikacji naukowych Biblioteki Narodowej online.

listopad 2017  -

Wygrany projekt pt. „Z gwiazdami…nie tylko zaczytani” w ramach 2.  Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego opiewał na kwotę 400 tys. Partnerami MBP były Biblioteki oraz Domy Kultury: Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Radłowa. Zadanie otrzymało 5789 głosów. W ramach projektu „Z gwiazdami nie tylko…zaczytani" przez cały rok odbywało się wiele wydarzeń kulturalno-edukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2018 roku biblioteki uczestniczące w projekcie zakupiły pond 3 tysiące nowości wydawniczych, które posłużą długofalowo użytkownikom. Realizatorem projektu było Centrum Sztuki Mościce.

2018 -

Wygrany projekt pt. „Spotkania z kulturą bliską i daleką” w ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Partnerami MBP były Biblioteki oraz Domy Kultury: z Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Radłowa. Zadanie otrzymało 3337 głosów. W ramach projektu „Spotkania z kulturą bliską i daleką” biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o nowości książkowe za kwotę 20 tys. złotych. 

październik 2019 -

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego. Autorski projekt biblioteki pn. „Dąbrowski Festiwal Słowa” zdobył 5030 głosów poparcia wygrywając nie tylko w subregionie tarnowskim, ale także w całej Małopolsce. Jest to czwarty wygrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, który realizowała nasza biblioteka. Uzyskane środki finansowe opiewają na kwotę 150 tys. zł. Głównym celem „Dąbrowskiego Festiwalu Słowa” był rozwój intelektualny i duchowy społeczeństwa,  poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz korzystanie z wysublimowanej literatury. Zadanie zakłada dalsze wzbogacanie księgozbioru o zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem książek wydanych dużą czcionką (dla osób słabowidzących) oraz audiobooków. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego.

styczeń 2020 -

Wieczornica poświęcona Marii Kozaczkowej z okazji przypadającej 110. rocznicy urodzin poetki. Meritum wydarzenia stanowiło życie i twórczości patronki biblioteki, które przedstawili uczestnicy: Dyskusyjnego Klubu Książki i warsztatów artystycznych działających przy naszej bibliotece oraz wolontariusze naszej biblioteki. 

luty 2020 -

Biblioteka włączyła się w akcję „O osobach z niepełnosprawnościami” zorganizowaną przez Fundację Humanity in Action Polska oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

marzec 2020 -

Ograniczenie działalności biblioteki z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wszystkie działania kulturalne, czytelnicze i edukacyjne zostały przeniesione do Internetu. Warsztaty oraz spotkania odbywają się w formie online. Obsługa i działalność czytelni naukowej oraz internetowej przez cały czas trwania pandemii uzależniona jest od sytuacji epidemicznej i rozporządzeń Rady Ministrów oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej.  

czerwiec 2020  -

Zakwalifikowanie dwóch pracowników MBP do ogólnopolskiego projektu "Wirtualne szkolenia = realne kompetencje" realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Dofinansowano go w ramach programu „Kultura w sieci”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Efektem projektu był konkurs online „Turniej trójksiążkowy” oraz założenie podcastu „Bibliowrotek”. 

lipiec 2020 -

Zakwalifikowanie dwóch pracowników MBP do projeku „Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy”, który realizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”. Efektem projektu było utworzenie tematycznej grupy na Facbeook'u pn. "Biblioteka trzyma w napięciu” oraz przygotowanie materiałów online do akcji biblioteki: "Komiksowe Supertreści".

     
grudzień 2020 -

Wzbogacenie księgozbioru biblioteki o rekordową liczbę 6 410 woluminów książek i 691 audiobooków. Ze środków własnych zakupiono 652 woluminy i 7 audiobooków, na kwotę 15 246,86 zł. Środki te pochodziły z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wzbogaciła się również o 5 040 egzemplarzy książek oraz 684 audiobooki zakupione z projektu „Dąbrowski Festiwal Słowa”, który  realizowany był w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego za kwotę 123 718,60 zł.

30 sierpnia 2021 -

Na emeryturę przeszła wieloletnia i zasłużona Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Jadwiga Kusior. Od ponad 23 lat zarządzała dąbrowską książnicą. Jako dyrektor zwracała szczególną uwagę na promocję książki i czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatową integrując tym samym środowisko zawodowe i lokalne. Była aktywną animatorką kultury na terenie miasta, gminy i powiatu dąbrowskiego. Przeprowadziła automatyzację księgozbioru, a 2011 roku przeprowadziła instytucję przez kapitalny remont.

wrzesień 2021 -

Zgodnie z Zarządzeniem 189.936.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzono od dnia 1 września 2021 roku dr Annie Jastrzębiec-Witowskiej.

marzec 2022 -

Biblioteka pozyskała dotację w wysokości 19 000 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki na realizację autorskiego projektu „Dwie Marie – polskie wersy łączą pokolenia”. Filarem zadania są ważne rocznice. Pierwsza z nich to 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej - poetki ustanowionej przez Sejm RP Patronką Roku 2022. W tym czasie dąbrowska biblioteka obchodzić będzie 40. rocznicę śmierci swojej patronki, poetki Marii Kozaczkowej zwanej "Marylą znad Wisły".

31 sierpnia 2022  

Zarządzeniem Nr 251.1313.2022 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej dyrektorem zostaje dr Anna Jastrzębiec-Witowska.