Regulamin eliminacji gminnych XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczkowej

Regulamin eliminacji gminnych
XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
 im. Marii Kozaczkowej
w 40. rocznicę nadania Jej imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Krzysztofa Kaczmarskiego.

 

 

Organizator konkursu:                                                              

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Cele konkursu:

Celem konkursu jest przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców poezji Marii Kozaczkowej oraz polskich poetów współczesnych, wytworzenie emocjonalnego stosunku dzieci i młodzieży do kultury żywego słowa, dorobku kultury narodowej i do piękna liryki rodzimej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska 

 

Organizacja konkursu:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska do udziału w gminnych eliminacjach XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczkowej.
 • Każda szkoła przeprowadza elimanacje szkolne konkursu zgodnie z prezentowanymi poniżej warunkami uczestnictwa do dnia 8 kwietnia 2024 roku.
 • Szkołę reprezentują łącznie trzy osoby - po jednej z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w eliminacjach gminnych.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe klasy I-III,

- szkoły podstawowe klasy IV-VI,

- szkoły podstawowe klasy VII- VIII.

 • Eliminacje gminne wyłonią łącznie dziewięć osób - po trzy z każdej kategorii wiekowej, które reprezentować będą gminę Dąbrowa Tarnowska na etapie powiatowym konkursu.
 • Etap powiatowy konkursu posiada odrębny regulamin.

Warunki uczestnictwa:

 • Przygotowanie przez uczestnika dwóch utworów poetyckich: jednego z twórczości Marii Kozaczkowej i jednego z 3 proponowanych poetów polskich: Czesława Miłosza (z racji ogłoszenia przez Sejm RP Roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza), Zbigniewa Herberta (z okazji przypadającej w 2024 roku 100. rocznicy Jego urodzin) lub Juliana Tuwima (z okazji przypadającej w 2024 roku 130. rocznicy Jego urodzin).
 • Uczniowie biorący udział we wcześniejszych edycjach konkursu zobowiązani są do przygotowania innych utworów, niż te, które uprzednio prezentowały.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

 

Zgłoszenie uczestników:

 • Kartę zgłoszeniową do konkursu prosimy przesłać mailem na adres: biblioteka@mbp.dt.pl lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Polna 13 – Dział dla Dorosłych i Młodzieży do dnia 10 kwietnia 2024 r.

 

 • Termin eliminacji:

16 kwietnia 2024 rok, godz. 10:00.

 

 • Miejsce konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Sala Audytoryjna przy ul. Polnej 13.

 

 • Jury konkursowe eliminacji gminnych XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
  im. Marii Kozaczkowej:

Recytacje oceniać będzie niezależne jury powołane przez Organizatora. Złożone będzie z co najmniej 3 osób, które w żaden sposób nie będą powiązane z uczestnikami konkursu, (rodzinnie lub zawodowo poprzez pracę w szkołach zgłaszających uczestników konkursu).

Przy ocenie recytacji pod uwagę brane będą: kultura słowa, interpretacja utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków jury, w przypadku równego podziału punktów rozstrzyga głos przewodniczącego. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

 

 • Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział. Dla finalistów (po 3 w każdej kategorii wiekowej) eliminacji gminnych konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

 • Przetwarzanie danych i udostępnienie wizerunku:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu podczas eliminacji gminnych w gminie Dąbrowa Tarnowska oraz na etapie  powiatowym jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Biblioteki gminne lub instytucje kultury, w których skład wchodzą biblioteki gminne z terenu powiatu dąbrowskiego,
są administratorami danych osobowych podczas elimanacji właściwych dla swoich
gmin.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:         
      a) przeprowadzenia i realizacji konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.    
      a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie
       swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
        rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”         
       b) rozliczenia konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c
       RODO  
       c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zapytania lub
       ewentualne roszczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej powołanej

       przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dane

       osobowe zwycięzców konkursu oraz ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie
   publikowane na:

a) stronach internetowych Organizatora, oficjalnej stronie gminy Dąbrowa Tarnowska, lokalnych portalach informacyjnych oraz w prasie.

b) portalu społecznościowym Facebook – profilu Organizatora oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowywane są dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych.

Uczestnicy konkursu / ich rodzice lub opiekunowie prawni posiadają prawo:        
a) uzyskania dostępu do swoich danych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których dane są przetwarzane, będą na to pozwalać,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) przeniesienia swoich danych osobowych,

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Wyrażenie zgody uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas nagradzania uczestników konkursu jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej nie będzie przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w regulaminie konkursu.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: d.wiecek@mbp.dt.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskie, ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu wizyty).

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y!

 

Dąbrowa Tarnowska, dnia 06.02.2024 r.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników eliminacji gminnych XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

im. Marii Kozaczkowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Telefon kontaktowy 14-655-93-03,
e- mail: biblioteka@mbp.dt.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Dawid Więcek.  
Dane do kontaktu: e-mail: iod@mbp.dt.pl, Tel:  14-655-93-03

3.Cele i podstawy przetwarzania

- dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w Gminnym XXIV Powiatowym Konkursie    Recytatorskim im. Marii Kozaczkowej,

 -   biblioteka przetwarza dane osobowe  na podstawie art.6 ust. 1lit. a, c, f) RODO

  4.Odbiorcy danych osobowych

a)  dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego,

b)   dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora,

c)   dane osobowe  mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym   na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji        międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o    narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  przez czas określony w tych przepisach.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

8. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego danych osobowych wymaganych
w karcie zgłoszeniowej  oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzania jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku udziału w konkursie.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.