OGŁOSZENIE XXIV POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO IM. MARII KOZACZKOWEJ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej
w Dąbrowie Tarnowskiej
ogłasza
XXIV Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej
w 40. rocznicę nadania Jej imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Krzysztofa Kaczmarskiego.

 

 

 

Organizator konkursu:                                                   

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Współorganizatorami eliminacji gminnych są: Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Każda z tych instytucji jest odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji gminnych i wyłonienie laureatów do etapu powiatowego.

 

Cele konkursu:

Celem konkursu jest przybliżenie szerokiemu gronu odbiorów poezji Marii Kozaczkowej oraz polskich poetów współczesnych, wytworzenie emocjonalnego stosunku dzieci i młodzieży do kultury żywego słowa, dorobku kultury narodowej i do piękna liryki rodzimej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.  

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie powiatu dąbrowskiego.

 

Przebieg konkursu:

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Obejmuje swoim zasięgiem
7 gmin powiatu dąbrowskiego, w których eliminacje przeprowadzane są przez miejscowe biblioteki publiczne lub instytucje kultury, w których skład wchodzą biblioteki gminne.

Warunki uczestnictwa:

 • Przygotowanie dwóch utworów poetyckich: jednego z twórczości Marii Kozaczkowej, drugiego autorstwa jednego z 3 proponowanych poetów polskich: Czesława Miłosza (z racji ogłoszenia przez Sejm RP Roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza), Zbigniewa Herberta (z okazji przypadającej w 2024 roku 100. rocznicy Jego urodzin) lub Juliana Tuwima (z okazji przypadającej w 2024 roku 130. rocznicy Jego urodzin)
 • Czas recytacji dwóch utworów nie może przekroczyć łącznie 5 minut.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

-szkoły podstawowe klasy I-III,

-szkoły podstawowe klasy IV-VI,

-szkoły podstawowe klasy VII- VIII.

 • Osoby biorące udział we wcześniejszych edycjach konkursu zobowiązane są do przygotowania innych utworów Marii Kozaczkowej, niż te, które uprzednio prezentowały.

 

Organizacja eliminacji na poziomie szkół:

 • Gminne biblioteki publiczne lub instytucje kultury, w których skład wchodzą biblioteki gminne
  z terenu powiatu dąbrowskiego zobowiązane są do przekazania informacji o XXIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Kozaczkowej wraz z jego regulaminem do szkół podstawowych z terenu danej gminy najpóźniej do 22 marca 2024 r.
 • W eliminacjach szkolnych XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczkowej, mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego.
 • Każda szkoła przeprowadza eliminacje szkolne konkursu zgodnie z prezentowanymi poniżej warunkami uczestnictwa do dnia wyznaczonego przez gminną bibliotekę publiczną lub instytucję kultury, właściwą terytorialnie.
 • Daną szkołę reprezentują łącznie trzy osoby - po jednej z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w eliminacjach gminnych.
 • Po przeprowadzeniu elimanacji szkolonych, każda szkoła niezwłocznie przekazuje do właściwej terytorialnie gminnej biblioteki publicznej lub instytucji kultury, w której skład wchodzą biblioteki gminne z terenu powiatu dąbrowskiego informacje o wyłonionych reprezentantach.

 

Organizacja eliminacji na poziomie gmin:

 • Gminne biblioteki publiczne lub instytucje kultury, w których skład wchodzą biblioteki gminne
  z terenu powiatu dąbrowskiego, są odpowiedzialne za przeprowadzenie eliminacji gminnych we współpracy ze szkołami podstawowymi danej gminy.
 • Gminne biblioteki publiczne lub instytucje kultury, w których skład wchodzą biblioteki gminne wyłonią w drodze współpracy z miejscowymi szkołami, określoną dla wielkości i ludności gminy liczbę laureatów gminnych, którzy reprezentować będą daną gminę w eliminacjach powiatowych:

- Gmina Bolesław wyłoni trzech laureatów, po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej,

- Gmina Gręboszów wyłoni trzech laureatów, po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej,

- Gmina Olesno wyłoni trzech laureatów, po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej,

- Gmina Mędrzechów wyłoni trzech laureatów, po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej,

- Gmina Radgoszcz wyłoni trzech laureatów, po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej,

- Gmina Szczucin wyłoni sześciu laureatów, po dwie osoby z każdej kategorii wiekowej,

- Gmina Dąbrowa Tarnowska wyłoni dziewięciu laureatów, po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, którzy będą reprezentować daną gminę w eliminacjach powiatowych.

Eliminacje na poziomie gmin muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do 19 kwietnia 2024 r.

 

Organizacja etapu powiatowego:

 • Zgłoszenie do etapu powiatowego przez współorganizatorów konkursu odbywa się poprzez przesłanie do dnia 24 kwietnia 2024 r.  na adres mailowy Organizatora biblioteka@mbp.dt.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Polna 13 - Dział dla Dorosłych i Młodzieży, karty zgłoszenia podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego. Karty zgłoszenia są dostępne do pobrania ze strony Organizatora www.mbp.dt.pl .
 • Na etapie powiatowym konkursu jury wyłoni najlepszych recytatorów, którym zostaną przyznane miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zdobycie I miejsca w każdej kategorii jest równoznaczne z otrzymaniem tytuły Laureata XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczczkowej.
 • Na etapie powiatowym dopuszcza się przyznawanie wyróżnień dla recytacji, którym nie przyznano miejsc I-III, ale które zasługują na dodatkowe uznanie poza podium.

 

Termin konkursu na etapie powiatowym:

29 kwietnia 2024 rok, godz. 10:00.

 

Miejsce konkursu na etapie powiatowym:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Sala Audytoryjna przy ul. Polnej 13.

 

Jury konkursowe etapu powiatowego XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
im. Marii Kozaczkowej:

 • Recytacje oceniać będzie niezależne jury powołane przez Organizatora. Złożone będzie z co najmniej 3 osób, które w żaden sposób nie będą powiązane z uczestnikami konkursu, (rodzinnie lub zawodowo poprzez pracę w szkołach zgłaszających uczestników konkursu).

Przy ocenie recytacji pod uwagę brane będą: kultura słowa, interpretacja utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków jury, w przypadku równego podziału punktów rozstrzyga głos przewodniczącego. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

 

Nagrody:

 • Na szczeblu powiatowym wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki za udział.

       Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

Przetwarzanie danych i udostępnienie wizerunku:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu podczas eliminacji gminnych w gminie Dąbrowa Tarnowska oraz na etapie  powiatowym jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Biblioteki gminne lub instytucje kultury, w których skład wchodzą biblioteki gminne z terenu powiatu dąbrowskiego, są administratorami danych osobowych podczas elimanacji właściwych dla swoich gmin.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:       
      a) przeprowadzenia i realizacji konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.    
      a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie
       swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
        rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”       
       b) rozliczenia konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c
       RODO  
       c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zapytania lub
       ewentualne roszczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej powołanej

       przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dane

       osobowe zwycięzców konkursu oraz ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie
   publikowane na:

a) stronach internetowych Organizatora, oficjalnej stronie gminy Dąbrowa Tarnowska, lokalnych portalach informacyjnych oraz w prasie.

b) portalu społecznościowym Facebook – profilu Organizatora oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowywane są dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych.

Uczestnicy konkursu / ich rodzice lub opiekunowie prawni posiadają prawo:       
a) uzyskania dostępu do swoich danych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których dane są przetwarzane, będą na to pozwalać,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) przeniesienia swoich danych osobowych,

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Wyrażenie zgody uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas nagradzania uczestników konkursu jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej nie będzie przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w regulaminie konkursu.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: d.wiecek@mbp.dt.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskie, ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu wizyty).

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y!

 

Dąbrowa Tarnowska, dnia 07.02.2024 r.