Informacja, kształcenie, praca.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej
 w Dąbrowie Tarnowskiej

oraz
    Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
          Zespół Zamiejscowy w Tarnowie

          Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

  ZAPRASZAJĄ

 osoby bezrobotne, poszukujące pracy, chcące coś zmienić w swojej sytuacji zawodowej do skorzystania z:

 • zajęć przygotowujących do poszukiwania pracy (nauczysz się jak jej szukać, poznasz wymagania pracodawców, sporządzisz życiorys zawodowy i list motywacyjny, dowiesz się, co to są elastyczne formy zatrudnienia);
 • spotkań informacyjnych m.in. na temat rynku pracy, zawodów. Poznasz rozwijające się branże
  oraz nowe zawody, oczekiwania pracodawców;
 • określenia predyspozycji i zainteresowań zawodowych z wykorzystaniem testów
 • indywidualnych porad zawodowych udzielanych podczas dyżurów przez doradców zawodowych;
 • stoiska informacyjno-wystawienniczego „Infopraca”.

Wszystkie usługi są bezpłatne!!!

 

Informacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Dąbrowa Tarnowska ul. Polna 13

 

 

Propozycja działań realizowanych w ramach współpracy

z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Stoisko informacyjno-wystawiennicze „Infopraca”

Na stoisku „Infopraca” umieszczone są informacje z zakresy aktywnego poszukiwania pracy, zawodów, usług świadczonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie. Informacje pozostają do dyspozycji zainteresowanych czytelników, na bieżąco są również aktualizowane i uzupełniane.

Dodatkowo zbiory będą uzupełnione o materiały przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Dyżury doradców zawodowych

Dyżury doradców zawodowych w siedzibie biblioteki to ułatwienie dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji zawodowych, o rynku pracy oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu wyboru zawodu, szkolenia, poszukiwania pracy, zakładania działalności gospodarczej.

Możliwość realizacji dyżurów tematycznych np. „Konsultacje CV”, „Poznaję swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe (z wykorzystaniem testów zainteresowań zawodowych)”.

 

Dzień Informacji Zawodowej

Przedsięwzięcie adresowane do osób poszukujących informacji niezbędnych przy planowaniu przyszłości zawodowej, podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Biorąc udział w „Dniu Informacji Zawodowej” uczestnicy uzyskają kompleksową informację zawodową dotyczącą m.in. zawodów, rynku pracy i edukacji.

Podczas przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie warsztatów dotyczących problematyki rynku pracy i planowania kariery zawodowej. Będzie również stworzona możliwość uzyskania informacji zawodowych i o rynku pracy, przydatnych przy podejmowaniu decyzji związanych z dalszym kształceniem i wyborem miejsca zatrudnienia.

W zorganizowanym Punkcie konsultacyjno – informacyjnym Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej będzie  możliwość uzyskania informacji zawodowych i o rynku pracy oraz indywidualnych konsultacji.

Do włączenia się w realizację przedsięwzięcia zapraszamy również partnerów działających na lokalnym rynku (instytucje, firmy szkoleniowe, szkoły itp.).

 

Realizacja zajęć grupowych - opisy warsztatów

 

Poznawanie siebie – trening w dokonywaniu samooceny

To dwudniowe warsztaty skierowane do wszystkich osób, które: dokonują wyboru lub zmiany zawodu, podejmują lub zmieniają pracę, planują rozwój zawodowy lub dalszy przebieg  swojej kariery.

Dobra znajomość siebie, swoich możliwości i sprawności zawodowych, powoduje, że jesteśmy w stanie wybrać ten rodzaj pracy, w której mamy szansę osiągnąć sukcesy, a jednocześnie pracować z przyjemnością. Jest również podstawą w procesie planowania kariery zawodowej w ciągu całego życia, na różnych jego etapach. Udział w warsztatach pozwoli na zdobycie umiejętności w dokonywaniu takiej samooceny oraz poznanie swojego profilu zawodowego.

 

Skuteczne decydowanie

Skuteczne decydowanie to warsztat skierowany do osób, które planują swój rozwój zawodowy i podejmują decyzje związane z wyborem lub zmianą zawodu czy pracy oraz z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

W wyniku udziału w programie uczestnicy:

 • poznają znaczenie racjonalnego i samodzielnego podejmowania decyzji w tworzeniu swojej przyszłości zawodowej,
 • zdobędą wiedzę i umiejętności związane z podejmowaniem decyzji oraz planowaniem ich realizacji,
 • określą własny styl podejmowania decyzji.

 

Twoja Przyszłość – Twoja Kariera

To zajęcia warsztatowe skierowane do osób stojących przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru zawodu lub planujących dalszy rozwój zawodowy. Biorąc udział w zajęciach uczestnicy nabędą umiejętność planowania działań w kierunku realizacji swoich planów zawodowych i edukacyjnych. Ponadto poznają sytuację na regionalnym rynku pracy oraz zdobędą wiedzę w zakresie wykorzystania szerokiego zasobu informacji zawodowej na temat zawodów i instytucji kształcących w planowaniu własnej przyszłości na rynku pracy.

 

Rynek pracy - co warto wiedzieć

To spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem aktualnych informacji o rynku pracy. Umożliwia zdobycie wiedzy o rynku pracy, niezbędnej w procesie planowania rozwoju zawodowego.

W jego trakcie uczestnicy dowiadują się o cechach współczesnego rynku pracy oraz trendach, jakie na nim panują. Omawiane są plany zatrudnieniowe pracodawców oraz obszary przyszłościowe polskiej gospodarki. Uczestnicy zapoznają się również  z aktualną sytuacją na małopolskim i lokalnym rynku pracy, m. in. z listą zawodów nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych na podstawie wyników badań zrealizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

 

ABC Wolontariatu

Spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych problematyką wolontariatu.

W trakcie spotkania uczestnicy:

 • dowiedzą się, dlaczego warto zostać wolontariuszem,
 • poznają zasady pracy wolontarystycznej,
 • uzyskają informacje na temat praw i obowiązków wolontariusza,
 • dowiedzą się, jak można zostać wolontariuszem w kraju lub za granicą.

 

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

Trzydniowe warsztaty, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zaprezentowaniem siebie w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą.

W wyniku udziału w zajęciach uczestnicy:

 • zdobędą ogólną wiedzę na temat procesu rekrutacji pracowników oraz stosowanych metod,
 • poznają zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • posiądą umiejętności zaprezentowania pracodawcy swojej osoby oraz odpowiedzi na trudne pytania,
 • dowiedzą się jak opanować stres związany z rozmową kwalifikacyjną.

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które chcą poprawić swoje szanse na uzyskanie wymarzonej pracy, w tym szczególnie do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Kurs inspiracji

Program adresowany jest do osób oczekujących wsparcia w przełamaniu barier związanych z brakiem aktywności zawodowej i wzbudzenia trwałej motywacji do ciągłego rozwoju zawodowego. Kurs Inspiracji pozwoli na:

 • zrozumienie samego siebie i otaczającego świata w kontekście życia zawodowego
 • odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego
 • wzbudzenie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego czy poszukiwania pracy
 • nawiązanie kontaktów z osobami będącymi w podobnej sytuacji.

Efektem zajęć jest indywidualny plan działania zawodowego.

 

Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia

Program obejmuje grupowe zajęcia warsztatowe oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Udział w programie ułatwia:

 • Określenie indywidualnych cech pomocnych w realizacji działań zmierzających do znalezienia zatrudnienia
 • Poszukiwanie rozwiązań umożliwiających kształtowanie swojego życia zawodowego i dokonywanie zmian na lepsze
 • Przygotowanie się i dostosowywanie do zmieniających się warunków na rynku pracy
 • Określenie realnych celów zawodowych
 • Nabycie pewności siebie w poruszaniu się w środowisku pracy
 • Wzmocnienie pozytywnej postawy wobec poszukiwania pracy i oczekiwań z nią związanych
 • Korzystanie z doświadczeń oraz wsparcia innych osób poszukujących rozwiązań zawodowych.

 

Budowanie projektu zawodowego - Metoda Edukacyjna

Szkolenie z zakresu orientacji zawodowej metodą edukacyjną adresowane jest do osób, które nie posiadają projektu zawodowego i brak im orientacji zarówno w odniesieniu do swoich możliwości zawodowych, jak też do wymagań i oferty rynku pracy.

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych metodą edukacyjną obejmuje:

 • analizę swoich umiejętności w oparciu o doświadczenia,
 • dotarcie do swoich potrzeb i wartości,
 • rozpoznanie własnych predyspozycji i oczekiwań względem pracy,
 • uzyskanie umiejętności związanych ze zdobywaniem informacji zawodowych,
 • poznanie i zrozumienie tendencji rynku pracy,
 • zbudowanie projektu zawodowego.

 

Radzenie sobie ze stresem

Jednodniowy warsztat adresowany do osób poszukujących pracy, pracujących i bezrobotnych. Udział w zajęciach pozwoli na:

 • poznanie zagadnień związanych z powstawaniem stresu w różnych sytuacjach, w tym w środowisku pracy,
 • określenie indywidualnych reakcji na stres oraz metod radzenia sobie z nim.

 

Sztuka planowania czasu

Zarządzanie czasem, dobra organizacja i planowanie działań to umiejętności bardzo przydatne w poszukiwaniu pracy oraz cenione przez pracodawców.

Warsztat „Sztuka planowania czasu” jest skierowany do tych osób, które pragną nabyć umiejętności racjonalnego gospodarowania czasem i zwiększyć efektywność swoich działań.

Biorąc udział w zajęciach uczestnicy:

 • poznają techniki zarządzania czasem,
 • dowiadują się jak uniknąć tzw. „pułapek czasowych”,
 • rozwijają umiejętność planowania rozkładu własnego czasu,
 • poznają zasady ustalania priorytetów i celów zawodowych

 

Komunikacja drogą do sukcesu w pracy i nie tylko

Zajęcia warsztatowe adresowane do osób zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności porozumiewania się. Udział w warsztatach umożliwi:

 • poznanie zasad procesu komunikacji interpersonalnej,
 • nabycie i rozwinięcie umiejętności związanych z porozumiewaniem się i aktywnym słuchaniem,
 • zrozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach międzyludzkich,
 • wzmocnienie poczucia zaufania do siebie i swoich możliwości w procesie porozumiewania się,
 • zdobycie wiedzy na temat form komunikacji w miejscu pracy.

 

Internet narzędziem poszukiwania pracy

Jednodniowe warsztaty, których celem jest poznanie możliwości poszukiwania informacji  o ofertach pracy i możliwościach zatrudnienia poprzez sieć Internet. Podczas warsztatów każdy z uczestników posiada indywidualny dostęp do komputera.

W wyniku udziału w zajęciach uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod poszukiwania zatrudnienia,
 • poruszania się po stronach www, w tym portalach dla poszukujących pracy,
 • tworzenia i obsługi bezpłatnych skrzynek poczty internetowej,
 • korzystania z serwisów rekrutacyjnych.

 

Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego

Jednodniowy warsztat, którego celem jest przygotowanie uczestników do sporządzania dokumentów aplikacyjnych przydatnych w procesie  poszukiwania zatrudnienia. Warsztat skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz wszystkich zainteresowanych sporządzeniem aplikacji.

Rezultatem udziału w warsztacie jest:

 • poznanie zasad sporządzania: życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego,
 • opracowanie własnego pakietu aplikacji.

 

Metody poszukiwania zatrudnienia

Jednodniowe zajęcia przeznaczone dla osób przygotowujących się do poszukiwania pracy. Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy o rynku pracy i sposobach poszukiwania zatrudnienia oraz przygotowanie uczestników do podejmowania samodzielnych działań na rynku pracy. Udział w zajęciach pozwala na zdobycie wiedzy o rynku pracy, informacji jak szukać pracy, a przede wszystkim jak być aktywnym i skutecznym w tych działaniach.

Poszukiwanie zatrudnienia wymaga odpowiednich umiejętności. Podczas zajęć można dowiedzieć się:

 • jak dotrzeć do ofert pracy,
 • jak umiejętnie i planowo poszukiwać zatrudnienia,
 • jakich kwalifikacji najczęściej oczekują pracodawcy,
 • jakie są metody poszukiwania pracy i źródła informacji o wolnych miejscach pracy,
 • jak przygotować swój indywidualny plan poszukiwania.

 

Metody rekrutacji i selekcji stosowane przez pracodawców

Proces poszukiwania zatrudnienia wymaga znajomości zasad funkcjonowania rynku pracy i organizacji. Dla osób przygotowujących się do spotkania z potencjalnym pracodawcą niezbędna jest wiedza na temat metod stosowanych w rekrutacji i ocenie kandydatów do pracy. Wiedza ta pozwala na dobre przygotowanie się do spotkania z pracodawcą.

 

Gdy znajdę pracę

To jednodniowy warsztat skierowany do osób, które po raz pierwszy podejmą pracę i będzie to dla nich nowe wyzwanie zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym, a także do rozpoczynających kolejna prace w nowym miejscu.

Jak zaadaptować się w nowych warunkach, spełnić oczekiwania pracodawcy, sprostać pierwszym zadaniom – to pytania, które zadają sobie osoby poszukujące pracy.

Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę ułatwiającą pierwsze kroki w nowym miejscu pracy, poznać zasady funkcjonowania w zespole pracowniczym, a także w sytuacjach trudnych i stresowych związanych z pracą.

 

Elastyczne formy zatrudnienia - jeśli nie etat to co?

To spotkanie informacyjne, którego celem jest propagowanie elastycznych form zatrudnienia wśród osób poszukujących pracy, pracujących oraz pracodawców.

Biorąc udział w spotkaniu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat: co to są elastyczne formy zatrudnienia, czym się różnią między sobą poszczególne formy i kiedy można z nich skorzystać, jakie główne korzyści dla pracowników i pracodawców wynikają z ich zastosowania.

 

Mobilność na europejskim rynku pracy

Jednodniowe spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych tematyką kontynuowania nauki i poszukiwania zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Podczas zajęć uczestnicy poznają:

 • trendy na europejskim rynku pracy,
 • źródła poszukiwania ofert pracy w krajach UE,
 • źródła informacji o możliwościach nauki i odbywania staży w krajach Unii Europejskiej,
 • usługi Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES,
 • europejskie dokumenty aplikacyjne - Europass, w tym zasady redagowania życiorysu obowiązującego w krajach UE,
 • działalność agencji zatrudnienia w Polsce,
 • zasiłki dla bezrobotnych po zatrudnieniu za granicą.

 

Europass – Europejski Paszport Zawodowy

Spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych podjęciem kształcenia lub zatrudnienia zagranicą. W trakcie spotkania można uzyskać informacje na temat przygotowania dokumentów Europass (m. in. życiorys europejski, Paszport językowy) – możliwości prezentacji swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Pociąg do kariery

Cykl spotkań filmowo-dyskusyjnych, podczas których prezentowane są filmy związane                     z zawodami,  poruszaniem się po rynku pracy, stosowaniem różnego rodzaju metod i technik samodzielnego poszukiwania pracy, zakładaniem działalności gospodarczej.  Wyświetlanie filmu zakończone jest dyskusją z udziałem doradcy zawodowego. Prezentowane filmy                    z zasobów Centrum.

 

Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł

Program jest przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zajęcia trwają 3 dni. Program warsztatu obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe.

Zakres tematyczny warsztatu:

 • planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem
 • bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
 • elementy biznes planu,
 • analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia,
 • formalności związane z rejestracją firmy 
 • instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości

Udział w zajęciach pozwala na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.

 

Moja firma w Europie

Spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach UE/EOG. Podczas spotkania uczestnicy poznają podstawowe zasady związane z założeniem firmy w krajach UE oraz możliwości poszukiwania informacji na stronach internetowych.

Opracowanie: CIiPKZ w Tarnowie WUP w Krakowie wrzesień 2013 r.