Ważniejsze Daty z historii Biblioteki

XIX wiek

-

Początki rozwoju bibliotekarstwa w Dąbrowie Tarnowskiej. Działalność bibliotek Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz Towarzystwa Zaliczkowego

1914-1918

-

Zahamowanie rozwoju bibliotekarstwa przez działania wojenne

1918-1939

-

Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej znajduje swą siedzibę w budynku Sokolni

1934

-

Biblioteka liczy 1360 tomów

1939-1945

-

Zniszczeniu ulega ponad 10.000 księgozbiór dąbrowskiej książnicy

1945

-

Wznawia swą działalność biblioteka w Dąbrowie, pozyskując księgozbiór od mieszkańców miasta

1949

-

Zostaje powołana - równorzędna - Powiatowa Biblioteka Publiczna

1955

-

Z połączenia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.

1972

-

Biblioteka otrzymuje nowy budynek przy ul. Polnej 13, wybudowany z funduszy Ministerstwa Kultury i Sztuki, o kubaturze 4372 m3 i powierzchni użytkowej 1192 m2

1975

-

Zmiana statutu biblioteki, powołanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, terenem działania placówki jest miasto Dąbrowa, zaś opiekę instrukcyjno-metodyczną sprawuje ona nad rejonem wyznaczonym przez WBP w Tarnowie

1978

-

Powołanie nowej filii bibliotecznej w Gruszowie Wielkim, dotychczas działały filie w Smęgorzowie, Nieczajnie Górnej i Szarwarku

1984

-

Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymuje imię Marii Kozaczkowej - poetki Ziemi Dąbrowskiej

1990

-

W konsekwencji postanowień "Ustawy o samorządzie terytorialnym" dąbrowska książnica staje się jednostką samorządową

1994

-

Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, biblioteka przyjmuje nazwę Miejska Biblioteka Publiczna im Marii Kozaczkowej, obejmując swą działalnością obszar gminy Dąbrowa Tarnowska

19.11.1999

-

MBP w Dąbrowie Tarnowskiej zostają powierzone zadania zlecone biblioteki powiatowej dla Powiatu Dąbrowskiego

14.12.1999

-

Rozpoczęto proces komputeryzacji Biblioteki. Pierwszy komputer to dar ks. Władysława Węgrzyna dla dąbrowskiej Biblioteki

2000

-

MBP otrzymuje nowy statut na mocy, którego staje się samorządową instytucją kultury

08.09.2000

-

Impreza kulturalna w związku z kończącym się XX wiekiem, połączona z zakończeniem plebiscytu na "Człowieka Stulecia Województwa Małopolskiego" oraz "Książkę XX wieku" oraz otwarciem wystawy "Dziedzictwo kulturowe Powiatu Dąbrowskiego"

2001

-

„Artyści Powiśla” cykl wystaw promujący twórców powiśla dąbrowskiego

05.09.2001

-

Dział dla Dorosłych i Młodzieży mając na uwadze osoby słabo widzące i niewidome rozszerza swoją ofertę o audiobooki i książki z dużą czcionką

17.09.2001

-

Otwarcie wystawy "Wspomnienie o Jerzym Braunie" w 100 rocznicę urodzin poety, harcerza, filozofa, publicysty i męża stanu

05.11.2001

-

Otwarcie wystawy "Stefan Kardynał Wyszyński – świadek wiary" zorganizowanej w 100 rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia w ramach obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego

08.12.2001

-

Nominacja do nagrody w konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze inicjatywy, akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa w ramach prowadzonej przez ministerstwo Kultury kampanii promocji czytelnictwa

15.03.2002

-

Biblioteka otrzymała Księgę Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989 – 1999 – dar Fundacji Księgi Dziesięciolecia w Warszawie

25.04.2002

-

Z nadzieją w sercu – uroczystość poświęcona wspomnieniu poetki - Marii Kozaczkowej w 20 rocznicę śmierci

26.07.2002

-

Dzięki rekomendacji prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego, dyrektora WBP w Krakowie Biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej pakiet programu bibliotecznego MAK, który refundowało Ministerstwo Kultury. Dzięki temu można był rozpocząć prace nad wprowadzaniem do bazy komputerowej nowych nabytków oraz rozpoczęto prace nad retrokonwersją zasobów bibliotecznych.

2003

-

Spotkania autorskie z cyklu „Dąbrowskie Spotkania z Poezją”

20.03.2003

-

Zmiana struktury MBP, w skład Biblioteki wchodzi Muzeum Powiśla Dąbrowskiego

29.05.2003

-

Biblioteka otrzymała w darze zestaw komputerowy od Fundacji im Andrzeja Urbańczyka z Krakowa

30.06.2003

-

Dział Opracowania i Gromadzenia Zbiorów rozpoczął automatyczny druk kart katalogowych dla wszystkich działów i filii bibliotecznych

17.09.2003

-

Dzięki refundacji Ministerstwa Kultury Biblioteka otrzymała Przewodnik Bibliograficzny – baza książek Biblioteki Narodowej na CD-ROM

04.11.2003

-

Utworzono czytelnię internetową dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu

2004

-

Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pt. „Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat” ukazująca dziedzictwo kulturowe, wydawnictwa książkowe, lokalną prasę, malarstwo, rzeźbę, haft promująca ludzi pędzla i pióra

21.01.2004

-

Rozpoczęcie procesu komputeryzacji Filii w Smęgorzowie. Zestaw komputerowy filia otrzymała w darze od Fundacji im. A. Urbańczyka

31.05.2004

-

Kolejny komputer w darze od Fundacji im. A. Urbańczyka trafił do Filii w Szarwarku

2004-2005

-

Wymiana stolarki okiennej

05.10.2004 - 31.03.2005

-

Wystawa DĄBROWA TARNOWSKA - MIASTO I POWIAT czynna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. To prezentacja z cyklu promującego miasta i regiony Małopolski. Wystawa powstała dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej z WBP w Krakowie oraz władzami samorządowymi Dąbrowy Tarnowskiej i powiatu dąbrowskiego.

30.04-01.05. 2005

-

Dąbrowscy bibliotekarze na czele z Jadwigą Kusior - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przebywali w Budapeszcie. Głównym celem wizyty było zwiedzanie głównej biblioteki XVIII dzielnicy Budapesztu Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a także udział w organizowanych warsztatach, podczas których wymieniono poglądy, zapoznano się z działalnością bibliotek na Węgrzech, sposobem obsługi użytkownika, katalogowaniem i prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej

21.10.2005

-

XV Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza po raz pierwszy zawitała do dąbrowskiej biblioteki. W spotkaniu z czytelnikami udział wzięli: Cezary Leżeński, Tadeusz Kwiatkowski – Cugow, ks. Wacław Buryła oraz Karl Grenzler. W tym samym dniu w Kąśnej Dolnej Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała Wielki Laur Książnicy Polskiej przyznany przez Wielką Kapitułę Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza

18.11.2005

-

Inauguracja cyklu Dąbrowskich Spotkań z Poezją. Gościem pierwszego spotkania był poeta pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej - prof. dr hab. Stanisław Koczwański

30.11.2005

-

Zakończenie realizacji projektu "Trzecie Tysiąclecie wyzwaniem dla bibliotek" mającego na celu zmianę wizerunku i umeblowania czytelni i wypożyczalni w działach MBP. Środki na modernizację uzyskano z MKiDN w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Inicjatyw Lokalnych"

2006

-

MBP opracowała i wydała pierwszą własną książkę pt. „Sławni...Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat”. Zawarto w niej biogramy najznamienitszych ludzi wpisanych na trwałe w dzieje i dorobek ziemi dąbrowskiej

02.01.2006

-

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom użytkowników uruchomiono usługę HotSpot czyli szybki i nieograniczony dostęp do Internetu w pełni mobilny i bezprzewodowy

16.02.2006

-

Wyróżnienie dla Oddziału dla dzieci z Duńskiego Instytutu Kultury za udział w projekcie na najciekawsze propozycje obchodów Roku Andersena

08.03.2006

-

Biblioteka udostępniła przez Internet katalogi i bazy danych

30.06.2006

-

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej przestaje pełnić zadania biblioteki powiatowej dla powiatu dąbrowskiego. Zarząd i Rada Powiatu wypowiedziała Gminie Dąbrowa Tarnowska porozumienie, na mocy którego dąbrowska biblioteka prowadziła to zadanie.

2007

-

Rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Książki

2007

-

Decyzją Kapituły XVII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje wyróżnienie „WIEJLKI LAUR DLA BIBLIOTEKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ”

2008

-

Wykonano termomodernizację budynku, docieplenie strychu i piwnic, wymiana drzwi od piwnic, odwodnienie, nowy przyłącz kanalizacyjny, wyburzenie tarasu oraz przebudowę wejścia głównego z montażem drzwi na fotokomórkę

2009

-

Wydanie książki: "Maria Kozaczkowa - Z iskierki zorzę twórz" z okazji Jubileuszu 25-lecia nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej imienia Marii Kozaczkowej

2010

-

Rozpoczęcie cyklu spotkań: "Dąbrowa jaką pamiętam"

2010

-

Wydanie książki: Jadwiga Kusior - „Kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże w Gminie Dąbrowa Tarnowska”

2010

-

Filie Biblioteczne w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej otrzymały nowe lokale, które mieszczą się w niezależnych budynkach: w Gruszowie Wielkim w wyremontowanym lokalu Domu Ludowego, zaś w Nieczajnie Górnej w budynku należącym do Gminy Dąbrowa Tarnowska

2011

-

Remont kapitalny MBP, który został wykonany dzięki projektowi pod nazwą Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte . Wartość zadania 1.294.722 zł, dofinansowanie unijne z MRPO 70% czyli 906.305zł, wkład własny Gminy 388.416 zł. Zakres obejmował docieplenie budynku, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niskoprądowej (alarm, monitoring, instalacja p.poż. i internetowa), roboty budowlane wewnątrz budynku, wyposażenie w nowe regały, lady biblioteczne, stoliki czytelni naukowej i czytelni internetowej.

2011

-

Uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej w wyremontowanych wnętrzach.

2011

-

Wydanie książki - „Ziemio poezjo mojego życia” antologia współczesnej poezji dąbrowskiej. Tomik zawiera utwory poetów naszej „małej ojczyzny”, gminy Dąbrowa Tarnowska: Adama Dudka, Marii Glicy, Joanny Jackowskiej – Bryły, Krystyny Kazek i Danuty Pikuły.

30.09.2011

-

W wyniku reorganizacji przestał istnieć Dział informacji Biznesowej Nauk Europejskich i Stosowanych księgozbiór włączony do Działu dla Dorosłych i Młodzieży.

2011

-

Rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci.

2011- 2012

-

Udział w Programie Rozwoju Bibliotek będącym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Billa i Melindy Gates, jako biblioteka wiodąca wraz z bibliotekami partnerskimi z gmin Olesno, Mędrzechów i Bolesław. W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt komputerowy i oprogramowanie za 136 tys.

maj 2012

-

Muzeum Powiśla Dąbrowskiego zostało przeniesione do Synagogi – Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej.

2012

-

Zakwalifikowanie  się  do projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, realizowanego przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. CATL to sieć organizowanych w bibliotekach archiwów społecznych, dokumenujących lokalną przeszłość.

luty- maj 2013

-

Realizacja zadań  Mikrograntu "Podaj dalej"  w ramach II rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

styczeń- maj 2013

-

Przeprowadzenie projektu  pod nazwą „Piękniej żyć- warsztaty artystyczne” realizowanego w ramach konkursu Grantowego Aktywna Biblioteka, którego celem było pozyskanie nowej grupy użytkowników i partnerów do współpracy, międzypokoleniowej integracji środowiska oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy.

2013

-

Udział w projekcie „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” przeprowadzanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Filia Biblioteczna w Gruszowie Wielkim realizowała ścieżkę Młodzieżowy Klub Filmowy.

wrzesień-grudzień 2013

-

Uczestnictwo w projekcie „iSenior - Otwarta Akademia 60”, którego organizatorami byli: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej i Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Trzymiesięczne zajęcia dla seniorów obejmowały m.in.  warsztaty komputerowe, ćwiczenia pilates, wyjazdy integracyjne, spotkania z ekspertami w zakresie zdrowia, finansów, kultury i wolontariatu.

luty 2014

-

Projekt - Link do przyszłości spotkanie z Urszulą Kluz-Knopek, młodą profesjonalistką w ramach „Młodzi, Internet, Kariera” adresowany do młodzieży. Był on   przedsięwzięciem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowanym dzięki środkom finansowym firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

czerwiec 2014

-

Zakwalifikowanie do projektu  „Wielokulturowość – jestem na tak!”,  przedsięwzięcia zainicjowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. Popularyzowało wśród dzieci model życia polegający na akceptacji inności, zarówno w kwestii poglądów, religii, kultur, ras itp.

październik 2014

-

Oddział dla Dzieci otrzymał certyfikat „Miejsce Przyjazne Maluchom”, przyznawany przez agencję PR Inspiration, Gazetę Wyborczą i portal Wrota Małopolski.

luty 2015

-

Udział w projekcie „Tablety w Twojej bibliotece” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteka otrzymała trzy tablety najnowszej generacji firmy Apple iPad Air, z najbardziej zaawansowanym mobilnym systemem operacyjnym iOS. Wartość otrzymanego sprzętu wyniosła 6 312,36 zł.

marzec 2015

-

Wydanie książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy”, przedstawiającej historię Dąbrowy Tarnowskiej w formie rozbudowanego ilustrowanego kalendarium, obejmującego dzieje miasta i gminy od prehistorii do czasów obecnych.

czerwiec 2015

-

Zakwalifikowanie do I edycji programu ekologicznego „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanego przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań, realizowanego przez biblioteki z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym.

listopad 2015

-

Biblioteka ponownie otrzymała certyfikat "Miejsca Przyjaznego Maluchom".

2016

-

Uroczyste obchodu Jubileuszu 70.lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej. Biblioteka otrzymuje Medal Bibliotheca Magna Perennisque za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

2016 -

Wydanie publikacji - „70 lat MBP” poświęconej historii i działalności kulturalnej biblioteki na przestrzeni minionych 70 lat.

lipiec 2016 -

Wygrana projektu "Z gwiazdami zaczytani" w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Celem projektu jest wzbogacenie księgozbiorów bibliotek, organizowanie spotkań autorskich, koncertów poezji śpiewanej oraz promowanie czytelnictwa. Zadanie to jest realizowane przez koligacje bibliotek w Dąbrowie Tarnowskiej, Borzęcinie, Radłowie i Żabnie.

grudzień 2016 -

Biblioteka została koordynatorem ogólnopolskiego projektu „e-Mocni”, którego głównym celem był rozwój edukacji cyfrowej. Projekt był realizowany w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r. przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. W gminie Dąbrowa Tarnowska skorzystało ze szkoleń stacjonarnych 318 osób i 61 ze szkoleń on-line.

styczeń 2017 -

Rozpoczęcie akcji wspólnego kolędowania w gronie dąbrowskich przedszkolaków i seniorów w Oddziale dla Dzieci.

kwiecień 2017 -

Ekogala – podsumowanie ogólnopolskiego programu „EkoPaka-zamykamy obieg surowców” realizowanego przez Oddział dla Dzieci. Organizatorem  kampanii jest INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a wspierają go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Niemal 2-letnia przygoda z ekologią na wesoło to w sumie 32 spotkania dla ponad 800 osób, w tym głównie dla dzieci w różnym wieku i z wielu placówek z terenu miasta i regionu. A także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, rodziny spędzające wolny czas w Kąciku Malucha. 

maj 2017 -

Wystawa z okazji 100-lecia powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zwiedzający mogli zapoznać się z historią powołania stowarzyszenia w 1917 roku, poprzez jej rozwój w kolejnych latach działalności, aż do współczesności. 

maj 2017 -

Cykl zajęć w ramach II edycji ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie”. Honorowy patronat objęła Biblioteka Narodowa oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.  Partnerem i wykonawcą akcji jest Bibliocreatio.  Hasło tej edycji akcji to: „Czytam sobie! Mogę być, kim chcę!”, a zajęcia odbywały się w oparciu o książki z serii wydawniczej „Czytam sobie” i na podstawie scenariuszy opracowanych przez organizatora akcji.

lipiec 2017 -

Wystawa z okazji 10. rocznicy powstania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych w naszej bibliotece. Zwiedzający mogli zapoznać się z historią powstania DKK, nie tylko w Polsce, ale również w dąbrowskiej książnicy. Klub prowadzony przy MBP jest jednym z pierwszych powstałych na terenie Polski. 

październik 2017 -

przystąpienie do systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. W bibliotece można korzystać ze zbiorów, artykułów i publikacji naukowych Biblioteki Narodowej online.

listopad 2017  -

Wygrany projekt pt. „Z gwiazdami…nie tylko zaczytani” w ramach 2.  Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego opiewał na kwotę 400 tys. Partnerami MBP były Biblioteki oraz Domy Kultury: Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Radłowa. Zadanie otrzymało 5789 głosów. W ramach projektu „Z gwiazdami nie tylko…zaczytani" przez cały rok odbywało się wiele wydarzeń kulturalno-edukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2018 roku biblioteki uczestniczące w projekcie zakupiły pond 3 tysiące nowości wydawniczych, które posłużą długofalowo użytkownikom. Realizatorem projektu było Centrum Sztuki Mościce.

2018 -

Wygrany projekt pt. „Spotkania z kulturą bliską i daleką” w ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Partnerami MBP były Biblioteki oraz Domy Kultury: z Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Radłowa. Zadanie otrzymało 3337 głosów. W ramach projektu „Spotkania z kulturą bliską i daleką” biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o nowości książkowe za kwotę 20 tys. złotych. 

październik 2019 -

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego. Autorski projekt biblioteki pn. „Dąbrowski Festiwal Słowa” zdobył 5030 głosów poparcia wygrywając nie tylko w subregionie tarnowskim, ale także w całej Małopolsce. Jest to czwarty wygrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, który realizowała nasza biblioteka. Uzyskane środki finansowe opiewają na kwotę 150 tys. zł. Głównym celem „Dąbrowskiego Festiwalu Słowa” był rozwój intelektualny i duchowy społeczeństwa,  poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz korzystanie z wysublimowanej literatury. Zadanie zakłada dalsze wzbogacanie księgozbioru o zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem książek wydanych dużą czcionką (dla osób słabowidzących) oraz audiobooków. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego.

styczeń 2020 -

Wieczornica poświęcona Marii Kozaczkowej z okazji przypadającej 110. rocznicy urodzin poetki. Meritum wydarzenia stanowiło życie i twórczości patronki biblioteki, które przedstawili uczestnicy: Dyskusyjnego Klubu Książki i warsztatów artystycznych działających przy naszej bibliotece oraz wolontariusze naszej biblioteki. 

luty 2020 -

Biblioteka włączyła się w akcję „O osobach z niepełnosprawnościami” zorganizowaną przez Fundację Humanity in Action Polska oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

marzec 2020 -

Ograniczenie działalności biblioteki z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wszystkie działania kulturalne, czytelnicze i edukacyjne zostały przeniesione do Internetu. Warsztaty oraz spotkania odbywają się w formie online. Obsługa i działalność czytelni naukowej oraz internetowej przez cały czas trwania pandemii uzależniona jest od sytuacji epidemicznej i rozporządzeń Rady Ministrów oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej.  

czerwiec 2020  -

Zakwalifikowanie dwóch pracowników MBP do ogólnopolskiego projektu "Wirtualne szkolenia = realne kompetencje" realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Dofinansowano go w ramach programu „Kultura w sieci”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Efektem projektu był konkurs online „Turniej trójksiążkowy” oraz założenie podcastu „Bibliowrotek”. 

lipiec 2020 -

Zakwalifikowanie dwóch pracowników MBP do projeku „Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy”, który realizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”. Efektem projektu było utworzenie tematycznej grupy na Facbeook'u pn. "Biblioteka trzyma w napięciu” oraz przygotowanie materiałów online do akcji biblioteki: "Komiksowe Supertreści".

     
grudzień 2020 -

Wzbogacenie księgozbioru biblioteki o rekordową liczbę 6 410 woluminów książek i 691 audiobooków. Ze środków własnych zakupiono 652 woluminy i 7 audiobooków, na kwotę 15 246,86 zł. Środki te pochodziły z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wzbogaciła się również o 5 040 egzemplarzy książek oraz 684 audiobooki zakupione z projektu „Dąbrowski Festiwal Słowa”, który  realizowany był w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego za kwotę 123 718,60 zł.

30 sierpnia 2021 -

Na emeryturę przeszła wieloletnia i zasłużona Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Jadwiga Kusior. Od ponad 23 lat zarządzała dąbrowską książnicą. Jako dyrektor zwracała szczególną uwagę na promocję książki i czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatową integrując tym samym środowisko zawodowe i lokalne. Była aktywną animatorką kultury na terenie miasta, gminy i powiatu dąbrowskiego. Przeprowadziła automatyzację księgozbioru, a 2011 roku przeprowadziła instytucję przez kapitalny remont.

wrzesień 2021 -

Zgodnie z Zarządzeniem 189.936.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzono od dnia 1 września 2021 roku dr Annie Jastrzębiec-Witowskiej.

marzec 2022 -

Biblioteka pozyskała dotację w wysokości 19 000 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki na realizację autorskiego projektu „Dwie Marie – polskie wersy łączą pokolenia”. Filarem zadania są ważne rocznice. Pierwsza z nich to 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej - poetki ustanowionej przez Sejm RP Patronką Roku 2022. W tym czasie dąbrowska biblioteka obchodzić będzie 40. rocznicę śmierci swojej patronki, poetki Marii Kozaczkowej zwanej "Marylą znad Wisły".

31 sierpnia 2022  

Zarządzeniem Nr 251.1313.2022 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej dyrektorem zostaje dr Anna Jastrzębiec-Witowska.