OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W BIBLIOTECE

W dniach 20 – 25 października 2014 roku odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przebiegającego pod hasłem : Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?. Nasza biblioteka wraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie włączyła się  w jego obchody organizując różnorodne działania.

22 października odbyło się zebranie Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej z udziałem bibliotekarzy bibliotek gminnych, szkolnych z terenu miasta, Biblioteki Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz bibliotekarek-emerytek należących do stowarzyszenia, Doradca zawodowy Pani Iwona Pasierb w trakcie swojej prezentacji multimedialnej na temat Sztuki planowania czasu przedstawiła zebranym metody i techniki, jakie warto wykorzystywać przy organizacji czasu pracy oraz formy tworzenia harmonogramu działań oraz sposobów ich realizacji. 24 października  odbyły się warsztaty zorganizowane dla młodzieży Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. W ostatnich latach mamy do czynienia z narastającym problemem bezrobocia młodzieży stąd szereg działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji młodych ludzi. Wybór kierunku kształcenia jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie człowiek podejmuje w swoim życiu. By pomóc, doradca zawodowy Pani Agnieszka Ziomek, przygotowała odbiorcom dwa tematy zajęć:
Poznawanie siebie – trening w dokonywaniu samooceny- warsztaty pozwalające na zdobycie umiejętności w poznawaniu siebie, swoich możliwości i  sprawności zawodowych co w przyszłości stanowić będzie ważny czynnik w procesie planowania kariery zawodowej oraz Rynek pracy-szansa i wyzwania - analiza współczesnego rynku pracy w krajach Unii Europejskiej i Polski. Ponadto w Holu głównym Biblioteki przygotowano ekspozycje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Znalazły się na niej materiały z informacjami o kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych pożądanych przez pracodawców na rynku pracy, kursach i szkoleniach organizowanych w subregionie tarnowskim czy też instytucjach wspierających planowanie przyszłości edukacyjno –zawodowej. Ponadto każdy zainteresowany mógł skorzystać z porad doradcy zawodowego w trakcie indywidualnych rozmów.

Fotoreportaż: