400 LAT POLONII W AMERYCE - ZWIĄZKI DĄBROWY TARNOWSKIEJ Z POLONIĄ

W miesiącu październiku Dział dla Dorosłych i Młodzieży prezentuje wystawę „400 lat Polonii w Ameryce”. Dąbrowa Tarnowska w okresie zaborów wchodziła w skład Galicji, a ta ze  względu na słaby rozwój  przemysłu, nadmiernie rozdrobnione gospodarstwa rolne i  przysłowiową  już „biedę  galicyjską”  stała się z końcem XIX  i początkiem XX wieku terenem o szczególnym nasileniu emigracji zagranicznej. Nasi  mieszkańcy opuszczali kraj w poszukiwaniu pracy  „za chlebem” trzeba było  wyjeżdżać także w okresie  Polski  międzywojennej.    A wyjeżdżano  do Stanów  Zjednoczonych   Ameryki  Północnej , Kanady,  Francji, Danii, Niemiec, Belgii oraz  Wielkiej Brytanii,  do dalekiej  Australii, a  nawet  Brazylii i  Argentyny.  Na  Obczyźnie podtrzymywano  polskie tradycje  rodzinne i chrześcijańskie, podtrzymywano  język polski (tworząc  szkoły  polskie ), szerzono naszą  kulturą  oraz  rozsławiono  dobre imię  Polski.  Wincenty Witos  w swych  pamiętnikach napisał: „ Jeżeli wieś polska zrobiła olbrzymi skok w postępie i wydobyła się z więzów  politycznej zależności, zacofania i dawnej nędzy ekonomicznej, to w dużej mierze zawdzięcza to wychodźstwu i tej  wytrwałości  i  obrotności, na  jaką się  chłopi zupełnie niespodziewanie w tym czasie zdobyli, nie mając z niczyjej  strony żadnej pomocy, a stykając się tylko z przeszkodami.  Nie da się powiedzieć, gdzie by się była wieś znalazła i do jakiej nędzy musiałoby dojść, gdyby nie ta pomoc, która z emigracji poszła w grube miliony. Choć wojna zniszczyła znaczną część tego olbrzymiego dorobku, nie potrafiła go zniszczyć w całości, ani też zatrzeć jego śladów”. Wielu emigrantów dąbrowskich nie powróciło do rodzinnych stron, jednak nie zerwali oni kontaktu z rodziną w kraju,  nie wygasła pamięć o najbliższych. Pamięć ta trwa do dziś, dąbrowscy emigranci uczestniczą pośrednio w życiu społecznym i kulturalnym  naszego miasta i gminy. To   dzięki ich wsparciu finansowemu można było przeprowadzić  szereg inwestycji  na  terenie miasta i gminy (budowa szkoły w Gruszowie  Wielkim , remont szkoły w Smęgorzowie, doposażenie Domu Dziecka, pomoc w budowie  Hospicjum  im. Brata Alberta, odrestaurowanie kościoła p.w.  Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wiele  innych inicjatyw, które nie sposób wymienić ). Związki dąbrowskiej  Polonii z krajem  są bardzo silne. W Chicago, największym na świecie skupisku Polonii działają stowarzyszenia i  organizacje  skupiające  byłych mieszkańców Dąbrowy (Klub Wzajemnej Pomocy Parafii  Dąbrowa Tarnowska - powstał 14 stycznia  1934 roku,  Klub Dąbrowian  na Obczyźnie), których działalność daje świadectwo prawdziwego patriotyzmu i tradycji pięknej i bogatej  polskiej kultury.  Zjawisko  odpływu   ludności poza  granice kraju spotyka się także w dzisiejszym czasie.  Jest  ono możliwe ze względu  powiązania  rodzinne, odbywa się drogą dawnej, najliczniejszej emigracji i kieruje się do Stanów Zjednoczonych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej  a tym samym otwarciu granic, emigracja rozszerzyła się na te kraje oraz stworzyła nowe możliwości szczególnie dla młodego pokolenia: wymiany doświadczeń, nauki,  pracy,  poznawania kultury i obyczajów, wpływa  korzystanie na zacieśnienie kontaktów pomiędzy krajem ojczystym, a Polonią na całym  świecie. Polonia jest wielkim potencjałem   nie  tylko intelektualnym i ekonomicznym, ale częścią narodu.  Wystawa  „400 lat Polonii  w Ameryce”,  uzupełniona o akcenty dąbrowskie m.in. pamiątki polonijne (wydawnictwa, korespondencje, prasa) , składa się z kilkunastu plansz na których prezentowane są zdjęcia  związane z historią polskiego osadnictwa w USA oraz budynki służące krzewieniu kultury, sztuki  i religii polskiej. Fotografie pochodzą ze zbiorów Józefa Ambrozowicza, Bogdana Kwiatka i Zofii Zalewskiej. Wystawę prezentujemy w galerii dąbrowskiej Książnicy dzięki współpracy z  Wojewódzką Biblioteką Publiczną  w Krakowie, czynna będzie do końca listopada 2012 r. w godzinach pracy biblioteki.

Fotoreportaż: